WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

xulio2014

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 15  de xullo de 2014

 

Comézase a reunión coa presentación por parte da Empresa dos dados de absentismo, horas extraordinarias e volumes de producción de ADG do mes de xuño, os cales son anexados ao acta.

SISTEMA 1

Para agosto as semanas 32 e 33 son de vacacións e comézase, de novo, o 18 de agosto.

A noite en PSA sairá ás 4:37h.

Os volumes do cliente son:  994 B9 e 250 M3/M4.

SISTEMA 2

As semanas 34 e 35 son a tempo completo cunha produción de 640 vehículos/día de B78.

A seguir cotéxanse as táboas salariais e ante as diferenzas de criterio de incremento no plus de transporte e na prima de non absentismo non se asinan as mesmas.

-          Varios

O Comité denuncia que hai xente que está cobrando 20 euros polo plus de non absentismo.

A Empresa di que non ten coñecemento delo e que de ser certo correxirao.

O Comité denuncia tamén que hai compañeiros que están chegando media hora tarde do recoñecemento médico con respecto o horario de saída e solicita que se indemnice a estas persoas por esa media hora.

A Empresa di que se informará por ambas partes do ocorrido e logo verá como resolver este problema.

O Comité pregunta se o grupo deu algunha orde ao respecto da Mutua polo caso de fraude ante a seguridade social.

A Empresa di que non e que se trocou o centro asistencial á rúa García Olloqui de luns a venres de 8 horas a 20 horas. A seguir a Empresa di que os días de ERE cobraranse o 10 de agosto e que hai que subsanar un problema cuns traballadores que non asinaron un papel, pero que dá tempo para que cobren, tamén o día 10 de agosto.

O Comité pregunta cando se vai cobrar a paga extraordinaria.
A empresa resposta que se deu orde hoxe e que se cobrará aao longo de esta semana.
A seguir anexamos a parte aprobada das taboas salariais:

   

Sal.Base 14

INCENTIVO

Nocturnida

H.EXTRAS

H.Ext.Fest.

H.CompNoct

H.Ord.Noct.

ESPECIALISTA

1383,38

152,17

345,85

21,10

26,37

26,55

12,46

PEÓN

 

1314,57

144,60

328,64

20,05

25,06

25,17

11,85

Enxeñeiros e licenzados

 

2746,76

 

686,69

 

 

 

 

Enxeñeiro técnico

 

2487,68

 

621,92

     

 

xefe taller

 

2114,09

 

528,52

 

 

 

 

encarregado

1669,37

183,63

417,34

25,46

31,82

31,87

14,96

capataz especialistas

 

1463,95

161,03

365,99

22,33

27,91

27,94

13,12

Tec.Organización 1ª

 

1669,37

 

417,34

 

 

 

 

Tec.Organización 2ª

 

1546,37

 

386,59

 

   

 

Xefe 2ª Administrativo

 

1913,06

 

478,27

 

   

 

Oficial 1ª administrativo

 

1669,37

 

417,34

 

   

 

Oficial 2ª administrativo

 

1546,37

 

386,59

 

   

 

Auxiliar administrativo

 

1327,48

 

331,87

 

 

 

 

Oficial 1ª taller

 

1546,37

170,10

386,59

23,58

29,48

29,52

13,86

Oficial 2ª taller

 

1546,37

170,10

386,59

23,58

29,48

29,52

13,86

 


 


UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.