WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

maio2014

REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 16 de maio de 2014
 
Comézase a reunión coa presentación por parte da Empresa dos dados de absentismo, horas extraordinarias e volumes de producción de ADG de abril, os cales son anexados ao acta.
SISTEMA 1
Para o mes de xuño, semanas 23 e 26, os días 6, 9 e 27 de xuño o noso cliente non traballa por ser días de adecuación de xornada, desaparecendo o 20 de xuño.
A noite en PSA sae ás 2:25h, tentando pechar en ADG, se a JIT WINDOWS o permite, ás 3:15h.
Os volumes do cliente son:  979 B9 e 153 M3/M4.
SISTEMA 2
Con respecto a maio o día 23 de maio PSA non traballa.
En xuño está previsto fabricar:
Na semana 23: 500 vehículos/día estando a semana de tarde a 4h e 11 minutos
Na semana 24: 648 vehículos/día
Na semana 25: 498 vehículos/día estando a semana de tarde a 4h e 11 minutos
Na semana 26: 648 vehículos/día
Dias de adecuación de xornada para xuño:  6, 9, 13, a quenda de tarde do día 19, 20 e 27
O Comité despois dun receso propón: que a quenda B veña a traballar os días 23 de maio e 19 de xuño eses dous días de 10 a 18 horas.
A Empresa resposta que non é viabel polo número de persoal que se solaparía.
A Empresa propón tratar solucións na comisión de seguemento do acordo de 5 de febreiro de 2014.
O Comité propón,despois doutro receso, que a quenda B traballe os días 23 de maio e 19 de xuño a 4 horas, xerando retraso pola mañá, e que as outras 4 horas vaia a formación.
O responsábel da liña 2 contesta que vai estudalo e empraza a unha representación do Comité para tratar o tema o vindeiro luns.
A Empresa entrega o protocolo de acoso que é anexado ó acta.  A seguir a Empresa le a resposta que lle entregou por escrito ao Comité despois de que este reclamara que estaban descontando mal os días por enfermidade con xustificante médico do INSS pero sen parte de baixa.
O Comité pregunta se a aqueles que se lle aplicou o desconto mal poden reclamar con caracter retroactivo.
A empresa contesta que se aplicará este pago a partir da data de entrega do escrito coa argumentación aportada.
 Tamén anuncian que o vindeiro luns entregarán a documentación sobre a formación aos traballadores de EULEN para a entrada na zona de falso de camión, así mesmo o día 28 de maio entregarán o plan de coordinación en materia de saúde coa empresa EULEN.
O Comité denuncia que apareceron casos das quendas do día con horas negativas, cousa que é imposíbel porque ninguén pode descansar coas horas do sábado se antes non as xerou.
A Empresa descoñecía este problema e van estudalo.
O Comité pregunta que é a caseta que se está a construir á entrada da fábrica moi preto dos tornos.
A dirección dí que se informará sobre as modificacións a realizar na fábrica.
UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.