WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

decembro2013

 REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

 

En Vigo, a 5 de decembro de 2013

 

Orde do día:

-          Días 2 e 3 de xaneiro de 2014

 

A Empresa en días anteriores ofrecera pactar os días 2 e 3 de xaneiro como vacacións ou ir de formación. Na noite sinalan que se aplicarán as medidas de flexibilidade existentes.

O Comité decide usar o diferencial de xornada, xa que, como indican, sen pactar o calendario non van colocar os dous días de vacacións.

 

Trocando de tema, a Empresa comunica que como PSA está negociando un ERE, ADG tamén abrirá o procedemento de Apertura de Expediente de Regulación de Emprego. Informa que o período de consultas se abrirá cando o comuniquen e que como trocou o procedemento hai que formar unha comisión de 13 membros. A Empresa anexa o escrito onde informa desta situación.

O Comité lémbralle á Empresa que o 31 de decembro queda automáticamente denunciado o Convenio Colectivo de ADG.

A  Empresa a seguir comunica como vai ser o calendario no vindeiro mes de xaneiro:

O 2 e 3 de xaneiro serán adicados, para as quendas de mañá e tarde, a formación.

 

SISTEMA 1

Traballarán os sábados 11, 18 e 25 de xaneiro e 1 de febreiro, prevendo unha duración para estes de 8 horas.

A quenda de noite traballará os domingos 12, 19 e 26 de xaneiro cunha duración estimada de 7 horas. O resto da semana a duración da xornada será de aproximadamente de 6 horas.

SISTEMA 2

Traballarán os sábados 18 e 25 de xaneiro cunha duración de 8 horas.

 

O Comité solicita incluir na comisión paritaria de seguemento do Convenio o artigo 11 (Sistema Productivo) do Convenio Colectivo de ADG na orde do día.

  REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ - EMPRESA

En Vigo, a 17 de Decembro de 2013

 

A Empresa dará os datos de absentismo ò final da reunión, horas extraordinarias e volumes de produción de ADG correspondentes ao mes de Novembro de 2013 que serán anexadas ao acta.

SISTEMA 1

A liña 1 fará en Xaneiro 1212 vehículos/día, 987 de B9 e 225 M3M4.

PSA pecha as 4:04 na quenda de noite.

Hai catro sábados, 11, 18, 25 e 1 de Febreiro (8 horas).

Se traballarán Os domingos 12, 19, 26 de 7 horas na quenda de noite

SISTEMA 2

A liña 2 producirá 640 vehículos día a 8 horas pola mañana e pola tarde. Hai dous sábados, o 18 e o 25 a 8 horas.

 

A empresa comunica que a reunión da paritaria de interpretación do convenio será o dia 14 de xaneiro as 12:00 e a comisión de igualdade o 22 de xaneiro as 12:00.

A empresa presenta o comité unha nova solución para o pasillo de paso das persoas, se quitaría o pasillo central e se accedería as liñas polo pasillo da nave paralelo ó aparcamento.

O comité plantea as problemáticas que se poden dar con estes cambios.

A empresa comunica tamén que volve a haber contactos con Copo Ibérica para dar carga de traballo a 15 traballadores. A dirección esta estudando como dar esa carga de traballo. En principio non será de forma indefinida sinon que será temporal. Copo ten un excedente de 15 persoas, supostamente esa carga de traballo de 15 traballadores a empresa tería que dala a principios de Xaneiro e no segundo semestre a carga sería de 8 ou 9 posiblemente, ata final de ano.

O comité pregunta polos indefinidos do requerimento da inspección de traballo.

A empresa resposta que son duas cousas diferentes e que  agora está estudando unha fórmula legal de contratación para os traballadores de Copo para telos de forma temporal.

O comité pregunta se hai carga de traballo en xaneiro para asumir eses traballadores.

A empresa está analizando a carga de traballo que hai.

Alega o Comité que a carga de días de ERE dos traballadores de ADG e maior que a dos traballadores de Copo.

O comité solicita a empresa información sobre a carga de traballo do ano que ven, previsión de novos proxectos e balance económico dende o derradeiro convenio ata o momento actual.

A empresa resposta que facilitará toda a información da que dispoña.

Comenta a empresa que o período de consultas do ERE comenzará a volta das vacacións e xa comunicarán as fechas do mesmo.

O comité plantea a empresa sentarse despois das vacacións para tratar o calendario de negociacións do convenio, posto que este queda denunciado automaticamente a 31 de decembro.

O comité pregunta pola ropa de inverno de loxística que tería que ser entregada en Septembro.

A empresa se informará e comunicará cando se pode entregar.

O Comité pregunta polas persoas que se van de descanso os días 2 e 3 de xaneiro a crédito polos sábados, e pregunta si se pode facer.

A empresa resposta que é unha solución extraordinaria para unha petición dos traballadores.

O Comité comenta que calquer proposta que se faga ós traballadores debería ser exposta os seus representantes pois non se lle comunicou de forma clara que despois consumen o diferencial de xornada.

O comité comenta a empresa a dureza das telas de traseiros e pregunta se se tomará algunha medida mentras non se soluciona.

A empresa resposta que se tomou algún paliativo e que verá as razón das queixas.

O comité queixase tamén de que a responsable de HSE non tiña coñecemento de esta problemática, e da calidade de adherencia dos guantes.

O comité pregunta que posto desenrola Luis Piñeiro.

A empresa resposta que é un colaborador da empresa no departamento de HSE e asesora a empresa en materia de prevención.

O comité comenta que esta persoa non nos vale como interlocutor en materia de seguridade nesta empresa e que está utilizando datos que vulneran a confidencialidade e a lei de protección de datos.

O comité solicita da empresa que lle facilite a bolsa de horas pormenorizada da quenda de noite.


UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.