WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

marzo2014

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 18 de marzo de 2014.

 

A Empresa anuncia as novas modificacións dentro da dirección de ADG presentando a Begoña Rodríguez coma responsábel da UAP-1, Óscar González como responsábel do Departamento Técnico e Pierre Cavat como FES Senior zona Iberia (España e Portugal).

A Empresa comunica que pese que á reunión de hoxe estaba prevista a  presenza do Director da Mútua FREMAP de Vigo, este a última hora refusou asistir por imprevistos de última hora.

A Dirección convocará a unha nova reunión extraordinaria coa Mútua e servizo médico.

O Comité resposta que están de acordo en manter esa reunión o antes posíbel.

A Empresa dá os dados de absentismo, horas extras e volumes do mes de febreiro os cales son anexados ao acta.

Volumes de produción para o vindeiro mes de abril do SISTEMA 1:

Fabricaranse 1252 vehículos/día, dos cales 942 son B9 e 310  M3/M4.

O horario de peche da noite de PSA será ás 4:46h. Traballará 7 horas a quenda da noite o domingo 6 de abril de 2013.  

Para o sistema 2:

Para a semana 14, 16 e 18 fabricaranse 640 vehículos/día.

Para as semanas 15 e 17 fabricaranse  530 vehículos/día.

Para este venres 21 de marzo de 2013 a Empresa anuncia que para a liña 2 haberá formación contra incendios e riscos específicos do posto de traballo, cuxo plan será entregado despois da reunión. Así mesmo anuncian que seguen traballando no protocolo sobre acoso e que o plan de mantemento será entregados próximamente.

Tras isto o Comité decide abandonar a reunión por parecerlle unha burla aos traballadores o acontecido hoxe aquí, no que todo o material pendente dende fai varios meses segue sen entregarse e onde o principal actor da reunión, pola relevancia do tema a tratar, o Director da Mútua FREMAP, non asiste, avisando ao inicio da reunión.

A Dirección quere manifestar que considera unha falta de respecto o feito de que abandonara a sala a representación dos traballadores e avoga por manter o diálogo estabelecido ata a data entre as dúas representacións.
 


 REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ-EMPRESA


En Vigo, a 20 de marzo de 2014
 


 
Comeza a reunión o Director da Mútua disculpándose pola inasistencia á reunión do día 18 de marzo por un malentendido.
A seguir o Comité expón a problemática actual con esta Mútua, a cal xa foi denunciada o ano anterior polos membros de seguridade e hixiene ante o mesmo Director. Esta problemática consta de mala atención aos traballadores desta fábrica, o non recoñecemento de enfermidades profesionais, as cales convértense sempre en problemas dexenarativos. Así mesmo denúnciase que a varios traballadores se lle negaron as follas de reclamación. Tamén se denuncia algún caso de atención por teléfono. Tamén alega o Comité as poucas continxencias profesionais que se dan mes a mes coa actividade que realizamos.
A Mútua di que de 193 traballadores atendidos o ano pasado a gran maioría tiveron a baixa, 80 en concreto. Insiste en que se a xente non está de acordo coas decisións médicas da mútua pode facer unha reclamación por continxencia.
O Comité segue insistindo en que a Mútua agocha as enfermedades profesionais.
A Mútua resposta que lle dá igual tratalo como unha enfermidade profesional ou como accidente de traballo.
O Comité denuncia tamén que aos traballadores que están de baixa por enfermidade común se lles molesta antes dos 16 días e por teléfono se lles di que a lexislación trocou e que teñen que ir obrigatoriamente, e todo para darlle cita para outro dia.
A Mútua resposta que é para preocuparse polos traballadores por se precisan adiantar citas, etc e que moitos traballadores agradéceno.
O Comité pregunta ao servizo médico se nesta planta se poden producir cervicalxias ou lumbalxias.
O servizo médico da Empresa recoñece que si é posíbel e comenta diversos casos en toda a planta no que se pode producir este tipo de enfermidades.
O Comité insiste na ocultación de enfermidades profesionais e advirte aos membros da Dirección da Mútua que ou toman medidas ou senón farano os traballadores.
O Comité denuncia que non hai unha lista de postos relacionado coas enfermidades profesionais.  
O Director da Mútua  manifesta que veu por vontade propia para escoitar e con intención de recoller propostas con carácter constructivo pero que non recibiu ningunha.
O Comité di que non quere aos dous doutores que por norma nos tratan.
O servizo médico pídelle a Mútua que lle entreguen informes aos traballadores sobre as súas doenzas, para que estes, se queren, llo entreguen a eles para mellorar a atención na planta.
O Comité pregúntalle o servizo médico se cre que polas doenzas tratadas tería que haber máis enfermidades profesionais.
O servizo médico resposta que si.
O Comité manifesta tamén que o problema dos traballadores non é co servizo médico da empresa, senón coa Mútua FREMAP que presta os servizos externos de saúde.
O Comité detecta deficiente cumprimento das función derivadas da súa condición de entidade colaboradora e emitirá informe á comisión paritaria do Convenio. Cumprido o proceso o Comité procederá ao rexeitamento da Mútua afectada, tal como marca o artigo 30b) do convenio colectivo.   
UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.