WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

novembro2015

REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 9 de novembro de 2015
 
 
Orde do día: Retirada dos reforzos de dianteiros do Sistema 1
A Empresa expresa a súa intención de retirar o reforzo de dianteiros do Sistema 1, despois de realizar unha forte inversión na mesma liña, a poder ser de mútuo acordo.
O Comité resposta que o reforzo é para a liña e a inversión só afecta a coxíns e non a respaldos. Por iso o Comité solicita , de novo, rotar por todos os postos do Sistema 1: respaldos, coxíns e basamentos, para que todos os operarios se beneficiaran da mellora ergonómica para, logo, poder avaliar a perda do reforzo.
A Empresa podería plantexarse que respaldos rotara por todos os postos de basamentos e lembra que en respaldos vanse facer máis melloras. A seguir recoñecen que a rotación por todos os postos sería boa pero ten unha dificultade técnica grande, polo que, preguntan se o Comité estaría de acordo en utilizar o reforzo para formar aos traballadores nos diferentes postos para implantar a rotación, aínda que matizan que esta proposta terían que estudala eles tamén.
O Comité solicita un receso e que se informe de cales son esas melloras ergonómicas para a liña de respaldos.
A Empresa resposta que, en grandes rasgos, serían:
-          Un útil que reduciría o esforzo da inserción dos tubos
-          Pedais neumáticos
-          Modificacións nas fundas
 
O Comité, despois do receso, maniféstase interesado en valorar unha proposta por parte da Empresa que vaia dirixida en rotar aos traballadores e traballadoras en todos os postos de dianteiros do Sistema 1, para o cal, solicitan unha proposta concreta por parte da Empresa, cun planing de formación, incluído, e acordando algún xeito de actuación para o caso no que a porcentaxe de continxencias por enfermidade profesional, nesta liña, se dispare nunha porcentaxe a concretar por ambas partes.
A Empresa vaino estudar e dará resposta o antes posíbel.


REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 17 de novembro de 2015
 
 
 
A Empresa comeza a reunión dando os datos de absentismo, horas extraordinarias e volumes de produción do mes de outubro de 2015, información que é anexada ao acta.
 
Sistema 1
En decembro non é laborabel o 8 do mesmo mes e o derradeiro día de traballo é o 22.
Os volumes serán de 872 B9 e 245 M3/M4 e a hora de peche de PSA será ás 2h.
O Comité pregunta que día comeza este sistema a traballar en xaneiro.
A Empresa resposta que comezaría o día 6 de xaneiro a quenda de noite e o 7 a quenda do día.
Sistema 2
En decembro non haberá sábados e o derradeiro día de traballo será o 21, xa que o 22 será ERE. Voltaríase das vacacións o 7 de xaneiro.
Nas semanas 49 e 51 faranse 447 vehículos/día.
Nas semanas 50 e 52 faranse 568 vehículos/día.
 
Trocando de tema a Empresa anuncia que dende o día 10 de novembro hai un novo médico, Gerardo Trujillano. Así mesmo convocan ao Comité para unha reunión monográfica para falar dos postos de fabricación contra a cantidade de Etts, acordada noutra reunión, para o mércores 25 de novembro ás 12h.
A seguir a Empresa fai a seguinte proposta, segundo o falado na reunión extraordinaria do día 9 de novembro de 2015 sobre a rotación entre coxíns e respaldos:
Comezar a formación a semana que vén á vez en dereitos e esquerdos e nas diferentes quendas, alternando a formación entre respaldos e coxíns. O reforzo deixaría de ocupar un posto e ocuparía o posto do operario  que se estea a formar. A partires de que o persoal estea formado a rotación entre coxíns e respaldos sería semanal.
Despois deste derradeiro punto, que troca sustancialmente a idea inicial que tiña o Comité de rotar por todos os postos diariamente, iníciase unha ampla discusión sobre este punto, na que a Empresa adquire o compromiso dunha rotación diaria entre respaldos e coxíns, que remata coa petición dun receso por parte do Comité.
Despois do receso, o Comité expón que como a proposta da Empresa sobre a rotación troca sustancialmente o falado coa plantilla, vai falar, de novo, coa mesma para que eles a valoren.
A Empresa solicita un novo receso, despois do cal explican que non ven unha gran diferenza entre o modo de rotar que expón a Empresa e o Comité pero para a Empresa supón unha gran complicación técnica. De todos os xeitos, solicitan comezar a formación e, posteriormente, rotar inicialmente como di a Dirección e logo analizar a posibilidade de rotar como solicita o Comité.
O Comité levará aos afectados esta proposta e dará resposta coa maior brevidade posíbel.   

REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 23 de novembro de 2015
 
 
 
Antes de dar comezo á reunión a Empresa comunica oficialmente que o 22 de decembro PSA non traballará polo que se impartirá formación para os traballadores de ADG. Manteranse os volumes de produción mensuais prolongando o horario da quenda da noite. Tamén anuncian que, por problemas de calendario, a reunión prevista para o 25 de novembro sobre os ETT  pasará ao 1 de decembro.
A seguir pásase a tratar o tema para o que foi convocada a reunión: Rotación entre coxíns e respaldos de dianteiros de Sistema 1.
Despois dunha ampla discusión ambas partes ACORDAN:
-          O Comité e Empresa, despois da implantación das melloras tecnolóxicas e ergonómicas no Sistema 1, aproban retirar o reforzo de dianteiros do Sistema 1 coa finalidade de que os operarios de ditas liñas roten entre coxíns e respaldos de xeito contínuo. Os pasos para implantar esta rotación serán:
-                         1º.- Formación dos traballadores de coxíns en respaldos e viceversa.
O reforzo utilizarase para substituír á persoa que se está a formar.
 O período de formación será de 80 horas e o persoal xa formado irá rotando semanalmente de liña.
Se por calquera circunstancia a formación se detivese o reforzo voltaría ao posto agora ocupado.
-                         2º.- Rotación diaria entre as dúas GAPS en coxíns e respaldos.
-          3º.- Rotación de xeito continuado entre todos os postos para a totalidade de operarios. Este paso darase cando ambas partes estimen oportuno.
-          Cando a enfermidade profesional, así como as paradas de liña, se incrementen de xeito notorio en dianteiros do Sistema 1 ou a calidade dos asentos baixe, tamén, de xeito notorio na mesma liña, ambas partes xuntaranse para analizar as causas e tomar as medidas pertinentes.
   


 
UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.