WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

novembro2014

REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ-EMPRESA


En Vigo, a 18 de novembro de 2013
 
 
A Empresa dá os dados de absentismo e horas extraordinarias do mes de outubro de 2014 que é anexada ao acta.
Sistema 1
Para decembro o derradeiro día de traballo é o día 18 por ser o 19 de decembro ERE.
PSA producirá 933 B9 e 229 M3/M4 e pechará á noite ás 2:57h.
Sistema 2
Traballará os mesmos días que a liña 1, sendo o 19, tamén, ERE.
A semana 49 fabricará 480 vehículos/día.
A semana 50 fabricará 560 vehículos/día.
A semana 51 fabricará 480 vehículos/día.
 
A seguir a Empresa anuncia que se imcorporaron 8 operarios, 6 en liña 1 e 2 en loxística, o día 17 de novembro na quenda de noite con contrato eventual de 880 horas e o 1 de decembro incorporarase unha terceira en loxística.
 
O Comité denuncia que na liña 1 estase dando a consigna, contraria á que deu a Inspección de traballo, de estar á hora no top 5 coas lubas collidas da máquina, cando aquela dixo que as lubas había que collelas durante o tempo de traballo.
A Empresa di que buscará unha solución a este tema.
O Comité pregunta cando se volve das vacacións de xaneiro de 2015.
A Empresa resposta que cando teñan o calendario do vindeiro ano informarán do mesmo.
O Comité comenta que hai ETTs que denuncian que Ramstad está facendo regularizacións do IRPF de ata o 60%.
A Empresa contesta que preguntarán  a Ramstad o que sucedeu.
O Comité pregunta cando se van reformar os baños próximos  ao sistema 1.
A Empresa contesta que este tema parado.
O Comité denuncia que sen haber baixas de última hora estanse avisando aos ETT cunha hora de antelación.
A Empresa di que vai estudar o caso pero os casos nos que se avisa aos traballadores de Ett a última hora son por baixas imprevistas.
O Comité denuncia que hai problemas coa calidade da roupa.
A Empresa contesta que trasladou as queixas ao provedor.
O Comité denuncia que os traballadores de mantemento de EULEN teñen que cumprir as normas de prevención igual ca o resto de traballadores. Así mesmo solicitan unha copia do contrato entre a Empresa e EULEN de mantemento.
A Empresa está de acordo en que todos os traballadores desta empresa cumpran as normas de prevención e tomarán as medidas oportunas para que así se faga.
O Comité denuncia que a Mutua está facendo traer os partes de baixa e confirmación expedidos por ela á Empresa por parte dos propios traballadores. Así mesmo preguntan pola data de finalización do contrato con esta Mutua.
A Empresa resposta que se actuará como marque a lei.
O Comité manifesta o seu malestar porque a Empresa espere ao derradeiro día antes das vacacións para entregar as sancións, sendo os feitos sancionados con bastante antelación a ese día. Ademáis de ser, varios deles, por motivos irrelevantes.
A Empresa contesta que as sancións entréganse segundo os prazos estabelecidos na lexislación vixente.
UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.