WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

febreiro2015

REUNIÓN DE ORDINARIA COMITÉ-EMPRESA


En Vigo, a 17 de febreiro de 2015
 
A Empresa dá os dados de absentismo e horas extraordinarias do mes de xaneiro de 2015 que é anexada ao acta.
Sistema 1
No mes de marzo non se vai traballar ningún sábado. A hora de peche da quenda de noite de PSA vai ser ás 3:50h.
Os volumes de produción van ser de 858 B9 e 344 M3M4.
Sistema 2
No mes de marzo:
Nas semanas 10 e 12 vanse facer 568 vehículos/día.
Nas semanas 11 e 13 vanse facer 426 vehículos/día, traballando a quenda B 4 horas.
 
A Empresa comeza a reunión dicindo que facilitarán a póliza do seguro e que a semana 10 convocarán á comisión da noite. Ademáis, que este xoves virán á quenda de noite a subsanar posibles problemas con nóminas. Así mesmo falan do modelo de contratación de Etts que serán por: absentismo, descansos e vacacións, banquetas B9, reforzos e formación.
O Comité di que os descansos non se consideran absentismo, así  como as horas sindicais.
A Empresa resposta que a filosofía do Convenio é contratar por Empresa para os postos fixos.
O Comité di que se hai que falar dos conceptos polos que se contrata aos Etts pódese falar, pero antes hai que regularizar todo o relativo aos Ett porque parece ser que Ramstad paga por cuartos de hora e os que traballan na noite ata e vinte e dez, etc non cobran esa diferenza; así como que cobran o mesmo salario-hora os traballadores que fan 8 horas que os que fan 4 horas a tempo parcial na noite; non entregan as nóminas en papel e as marcaxes nin se entregan.
A Empresa di que se hai algunha irregularidade correxirase.
O Comité solicita unha relación de todas as Empresas externas que traballan en ADG, número de traballadores e os TC-2 dos mesmos. Así mesmo, o Comité pregunta porque os traballadores cando teñen que facer probas para mútua se lle están citando sistemáticamente fóra do seu horario de traballo, cando non debe ser así. Por isto reclaman que as citas para ditas probas sexan en horario de traballo e se por algún motivo non poden ser dentro deste horario débenselle compensar en horas no mesmo día ou no seguinte. Seguindo coa Mútua, o Comité solicita darlle unha solución ao problema xurdido coa nova lexislación para que os traballadores que están de baixa non teñan que ir á Mutua a levar a nómina.
O Comité pregunta que significa afinidade para a Empresa en canto ás licenzas recollidas no artigo 17.
A Empresa resposta que a afinidade consideran que é a familia da cónxuxe ou parella de feito.
O Comité denuncia falta de mantemento nas liñas de dianteiros de B9, tanto nos medios como nos dinámicos, etc.
A Empresa di que na pasada semana tomáronse os dados recollidos nos grupos de traballo e agora están a realizar os plans de acción.
O Comité denuncia que hai unha falta de mantemento en toda a planta, que non se está invertindo diñeiro algún no mesma.
O Comité manifesta a súa disconformidade co flash sacado o 16 de febreiro sobre como recoller as lubas para traballar nas diferentes máquinas expendedoras, cando nunca antes houbera problemas con este tema.
A Empresa resposta que como tiña un requerimento da inspección conforme tiñan que coller as lubas dentro do horario de traballo pois regularon esta cuestión.
O Comité pide unha solución ao túnel de acceso á liña 1 que ten unha diferenza de temperatura en inverno moi grande, e, lembra, que a Inspección de traballo fixo un requerimento sobre o tema.
A Empresa contesta que se está a tratar no Comité de seguridade e hixiene.
O Comité solicita o planning de funcionamento de setas, así como o orzamento do invertido en prevención no ano 2014.
UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.