WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

marzo2015

REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 17 de marzo de 2015
 
 
A Empresa dá os dados de absentismo e horas extraordinarias do mes de febreiro de 2015 que é anexada ao acta.
Sistema 1
No mes de abril non se vai traballar ningún sábado. A hora de peche da quenda de noite de PSA vai ser ás 3:56h e non se vai traballar ningún domingo.
Os volumes de produción van ser de 930 B9 e 290 M3M4.
Sistema 2
No mes de abril:
Os días 17, 24 e 30 de abril son de adecuación de xornada para PSA.
Nas semanas  14, 16 e 18  vanse facer 568 vehículos/día.
Nas semanas  15 e 17 vanse facer 435 vehículos/día, traballando a quenda B 4 horas e 10 minutos en PSA.
 
A seguir a Empresa anuncia que convocará á Comisión de Tempos para o vindeiro martes 24 de marzo. Tamén anuncian que van entregar o plano das setas de emerxencia e a documentación dos postos de loxística. E seguindo cos temas tratados en reunións anteriores séguese cos seguintes puntos: En canto aos horarios de saída dos Etts da quenda de noite e ao seu cobro di que hoxe estará Ramstad explicando en Inspección de Traballo que está pagando correctamente; Sobre o tema de que cobran igual os que traballan a tempo parcial e a tempo completo a Empresa dá a razón ao Comité pero afirman que ainda o está vendo o seu servizo xurídico; A Empresa dará tamén unha relación dos traballadores de empresas externas que operan en ADG; Tamén comentan que todo traballador de Ett que solicite a nómina en papel Ramstad facilitaralla; En canto ao tema da xestión da nómina por parte da Mútua a Empresa vai entregar aos traballadores e traballadoras de ADG un papel conforme á lei de protección de dados dando o seu permiso para que esta poida enviarlle a nómina á Mutua.
O Comité pregunta cando se lle van pagar os atrasos aos Etts.
A Empresa di que se lle pagará este mes.
O Comité pregunta que vai suceder cos días 17, 24 e 30 de abril.
A Empresa anuncia que esta semana entregará un documento para crear a Comisión para negociar un ERTE e aí haberá que falar destes días. Tamén di que o 17, en principio, será de formación.
O Comité di que hai que coñecer o calendario e, por elo, as vacacións.
A Empresa di que vai tentar confirmar nas vindeiras dúas semanas se se para unha semana en outubro.
O Comité denuncia que a Empresa retirou un reforzo incumprindo un acordo de desconvocatoria de folga e o artigo 11 do Convenio e solicita que se repoña dito reforzo ata que non se chegue a un acordo a tal efecto.
A Empresa contesta que dende a colocación destes reforzos fixéronse moitas melloras. A Empresa di que se realizaron varias probas previas con convocatoria á Comisión de tempos e á Comisión de seguridade e saúde, nas que se entregaron tamén a documentación e recolléronse as aportacións presentadas por escrito por parte de ditas Comsións. Aseguran que tiveron o erro de non comunicar a retirada de tal efectivo.
O Comité manifesta que despois da derradeira proba os membros da parte social da comisión de tempos e os delegados de prevención tiñan que emitir uns informes dando a súa opinión sobre as mesmas e logo a Empresa actuar sobre eles, e non se fixo así, a Empresa aplicou o troco ao dia seguinte e sen aviso previo. Ademáis, engaden que se aplicou un posto sen entregar gamas, tempos, etc polo que se está incumprindo o Convenio de Empresa, ademáis do Acordo de desconvocatoria de folga. E por todo elo o Comité pregunta que sucede a partires de agora, se ese acordo segue vixente, é dicir, se a Empresa adquire o compromiso de consensuar os trocos futuros no que respecta aos reforzos pactados no acordo do 29 de setembro de 2014.
A Empresa di que o resto de reforzos seguen nos seus postos e entenden que hai que seguir traballando de xeito conxunto e respectando o acordo.
O Comité solicita a convocatoria da Comisión paritaria de Seguemento de Convenio para tratar este tema.
O Comité solicita que se informe á Comisión de Igualdade ao respecto das actuacións tomadas pola Empresa sobre a denuncia do 25 de febreiro de 2015 realizada pola representación social. 
UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.