WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

febreiro 2016

REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 19 de febreiro de 2016

 

Orde do día:

-          Calendario de vacacións

-          Contrato de 880 horas da quenda da noite

-          Cumprimento da sentenza do reforzo de loxística liña 1

-          Varios

A Empresa dá os datos de absentismo, horas extraordinarias e volumes de produción do mes de xaneiro de 2016, os cales son anexados ao acta.

-          Sistema 1

A hora de peche da quenda de noite de PSA en marzo vai ser ás 5:30h, apróximadamente. Non hai sábados nin domingos.

Os volumes de produción en marzo van ser de 1032 B9 e 291 M3/M4.

-          Sistema 2

En marzo non se traballará ningún sábado e o 23 de marzo, día de adecuación para PSA, haberá formación para esta liña.

As semanas 9, 11 e 13 vanse facer 570 vehículos/día.

As semanas 10 e 12 vanse facer 584 vehículos/día.

-          Calendario de vacacións

 

A Empresa di que vai esperar ata abril para ter unha visión máis atinada sobre o calendario de PSA, sobre todo para saber que vai suceder coa semana 44.

 

-          Contrato de 880 horas da quenda da noite

 

O Comité preguntou sobre o falado na comisión da quenda da noite, en concreto, sobre a problemática que hai coas horas deste contrato, que van ser sobrepasadas.

 

A Empresa contesta que lles vai facer unha ampliación de 100 horas máis, co que chegarían a 1568 horas, incluídas as horas complementarias, e logo pretenden que os operarios afectados se poñan de acordo cos supervisores para darlle descansos.

 

O Comité quere que estes traballadores fagan o máximo número de horas posíbeis, neste caso 1568 horas, e solicita que eses descansos estean cubertos por novos contratos eventuais feitos por ADG. A parte social pídelle a Empresa que, xa que estes compañeiros rematan na mesma data, falen coa tesourería da seguridade social para evitar problemas pasados, ao respecto da cotización e cobro do paro.

 

A Empresa resposta, sobre o derradeiro punto, que aínda que non é un problema deles, solucionou con éxito os problemas acaecidos cos anteriores operarios que remataran contrato de 880 horas. Sobre a petición de contratación a Empresa resposta que están estudando a nova situación e darán resposta a este punto en vindeiras datas.

 

-          Cumprimento da sentenza do reforzo de loxística liña 1

 

A Empresa convoca ao Comité de Empresa para o día 25 de febreiro ás 12 horas para dar resposta a este punto.

 

O Comité pregunta para que se lle convoca se a sentenza é crara.

 

A Empresa resposta que explicarán ese día como van a aplicar a sentenza.

-          Varios

                O Comité califica como situación de abandono da planta os diferentes problemas de   mantemento que hai na mesma como, por exemplo, as diferentes pingueiras que          abondan na nave; os azulexos caídos do baño do vestiario masculino; dinámicos    estropeados; etc.

  

                

UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.