WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

maio2015

REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 22 de maio de 2015
 
 
Comeza a reunión dando a Empresa os datos de absentismo, horas extraordinarias e volumes de ADG do mes de abril do ano 2015, os cales son anexados ao acta.
A razón dos datos de absentismo, o Comité denuncia que Loxística ten un 9,8% de continxencias profesionais e piden que se actúe en Loxística, xa que é obvio que despois dos cambios hai un problema serio.
SISTEMA 1
En xuño traballaranse os sábados 6, 13, 20 e 27 e os domingos 7, 14, 21 e 28, este último de 4 horas.
A produción será de 246 M3/M4 e de 1074 B9 vehículos/día.
O horario de peche da quenda da noite de PSA será ás 5:48 horas.
SISTEMA 2
As semanas 23 e 25 produciranse 484 vehículos/día e PSA traballará 5h e 38 minutos, sen impacto algún en ADG.
As semanas 24 e 26 produciranse 568 vehículos/día.
Trocando de tema, a Empresa informa que incorporará a vindeira semana 23 eventuais cun contrato de FAURECIA na quenda da noite e 2 persoas para o día, que se formarán por un convenio pola Confederación de empresarios.
-          MUTUA
O Comité quere saber, despois de todo o decrarado por escritos e en anteriores reunións, que vai facer a Empresa con FREMAP.
A Empresa resposta que como se especifica no Convenio colectivo precisa un informe motivado por parte do Comité para tomar algunha decisión.
O Comité pregunta cal é a data de renovación.
A Empresa contesta que o 2 de xullo.
O Comité pide explicacións de porque a Mutua está dando a uns traballadores partes de confirmación e a outros non.
A Empresa contesta que xa o falaron coa Mútua e agora vanllo dar a todos.
O Comité indica que iso é cousa da Empresa, que antes nunca se solicitaba, e que iso supón un problema para o traballador que ten que desprazarse ata a Empresa para entregalo.
A Empresa resposta que se poden enviar os partes por fax ou por correo electrónico.
O Comité manifesta que a Empresa está complicándolle a vida aos traballadores e que non teñen porque facer esforzos económicos despois de lesionarse, e que se queren partes de confirmación que os envíe a Mútua. E se a Empresa persiste en seguir pedindo que o traballador se encargue de entregar este parte de confirmación preguntan quen se vai facer cargo de pagar os gastos de traslado ou de envío de tales partes.
A Empresa revisará a lei e disporá un procedemento en consecuencia á mesma.
O Comité pregunta que pasará mentras non hai procedemento, é dicir, se se vai sancionar a alguén por non traer dito parte.
A Empresa comprométese a non sancionar a ninguén por non traer o parte de confirmación de Mútua mentras non se entregue o procedemento.
O Comité manifesta o seu descontento coa decisión de RR.HH. de ter que levar os partes de baixa, de confirmación e de alta ao servizo médico porque ademáis, de que non hai médico a todas horas, interrompe ao resto de profesionais nas súas funcións, o cal vai en detrimento da calidade do servizo prestado, ademáis de que dubida da legalidade de ter que entregar documentación privada a unha empresa que presta servizos externos. Por todo elo solicitan volver entregalo en portería ou en Recursos humanos.
A Empresa manifesta que o de entregar os partes no servizo médico é unha decisión de organización interna.
O Comité denuncia que a Mútua tivo a Sandra Rodríguez Blanco oito días sen parte de baixa na casa esperando por unhas probas, e logo, despois de todo isto, a Mútua dille á traballadora que se dirixa á Seguridade Social para que lle dea un parte de baixa de oito días. O cal puido supoñer un problema gravísimo para a traballadora que puido ser despedida, ademáis, de que o médico da seguridade social pode negarse a darlle a baixa.
A Empresa di que a Mútua pola nova lei pode ter a unha persoa esperando polas probas o tempo preciso, e que se a Mútua considera que non é baixa laboral o traballador ten que ir cun informe emitido pola mesma ao médico da seguridade social, o cal ten a obriga de darlle a baixa coa data inicial.
O Comité di que os partes de descanso deixen de poñer 48 horas e pasen a poñer o tempo preciso. Así mesmo, denuncian que non se están investigando nin os accidentes nin os incidentes e que de todo o que os delegados de prevención denuncian por escrito non se contesta a nada, nin verbalmente nin por escrito.
A Empresa di que contesta nas reunións do Comité de Seguridade e Hixiene.
O Comité di que aí tampouco se contesta a nada.  E que o problema máis grave non é só que non se conteste senón que non se actúa nin se invirte en prevención, e de aí boa parte do 9,8% de contixencias profesionais en loxística.
A Empresa contesta que fai moitas cousas e indica que toma nota e que se discutirán no Comité de seguridade e hixiene.
O Comité denuncia que o servizo médico non ten material para atender aos traballadores.
A Empresa contesta que non hai ningún tipo de restricción para medicamentos e material para o servizo médico.
-          DESCANSOS CON HORAS ACUMULADAS POR HORAS EXTRAORDINARIAS
A Empresa di que están dimensionando a plantilla para poder dar descansos unha persoa por GAP cada día, pero comprométese a dar máis se é posíbel.
O Comité denuncia que non parece lóxico negar esta posibilidade de descansar a traballadores que están avisando con moita antelación por coincidir con algún compañeiro, habendo Etts e persoal polivalente.
-          VARIOS
O Comité quere que a Empresa medie na problemática que hai en traseiros da quenda B e que foi posta en coñecemento de xeito xeral no escrito do 25 de febreiro. Para elo solicita que se faga coa maior brevidade posíbel.
 
UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.