WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

Negociación convenio


17ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA

 

Vigo, a 16 de novembro de 2016

 

Dáse comezo a reunión coas propostas do CSI-F que é a seguinte:

“Tendo en conta o recoñecemento que por todas as partes se realizou na mesa de negociación celebrada o día 11 de novembro de 2016, respecto da composición de Mesa negociadora, coa incorporación na parte social dunha nova central sindical como é CSI-F e novos/as delegados/as sindicais das centrais que xa formaban parte de dita Mesa e a pesar das 15 reunións celebradas con anterioridade á nosa incorporación con toda a súa problemática e a documentación que debemos coñecer, non é menos certo que se aos novos actores non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.

Polo tanto e para ter coñecemento pleno das propostas sindicais e acordos aos que se chegara pola mesa de negociación anteriores ao 11 de novembro de 2016 SOLICITAMOS á mesa que se aporte á Sección Sindical de CSI-F a seguinte documentación:

-          Propostas sindicais anteriores ao día 11 de novembro de 2016 para poder definir a postura de CSI-F sobre as mesmas e non duplicar posíbeis propostas futuras.

-          Acordos da mesa de negociación reflectidos nas actas correspondentes e polo tanto entrega oficial de todas as actas das reunións mantidas anteriores ao 11 de novembro de 2016.

-          Dado que é de público coñecemento, copia do acta oficial do preacordo alcanzado pola maioría sindical, baixo a mediación e/a arbitraxe do AGA.

-          Dado que é de público coñecemento, copia oficial da Sentenza Xudicial do xulgado do Social nº1 de Vigo, sobre demanda interposta pola central sindical CIG contra o acordo de competitividade asinado polas centrais Sindicais CCOO, CGT e UGT e validada pola asemblea de traballadores da Empresa.

Sen esta documentación é díficil para CSI-F poder valorar os acordos tomados, estabelecer unha posición ante a sinatura do Convenio Colectivo e poder realizar unha proposta completa sobre todo o Convenio, e para non paralizar sine die a negociación por deixar INDEFENSA a unha parte da mesa de Negociación e o pouco tempo estabelecido entre a reunión anterior e a seguinte, adiantamos AS SEGUINTES PROPOSTAS para que se tomen en consideración e para que o resto da parte social se poida, ou non, unir a estas propostas e a empresa exprese cales acepta e cales non. Elo non quere dicir que unha vez se coñeza toda a documentación se poidan facer outras propostas e/ou unirse ás xa presentadas que se reflectirán en posteriores escritos.

PROPOSTA Nº1: ARTIGO 17.- PERMISOS RETRIBUÍDOS

g) 2 días naturais en caso de enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que precise repouso domiciliario de familiar ata 2º grao de consanguineidade ou afinidade, circunstancia que deberá ser xustificada. Este permiso poderá utilizarse durante a existencia do feito causante, segundo determinación do traballador. Neste caso será preciso acreditar a data de inicio da licenza e que a hospitalización ou o repouso mantense na data do disfrute.

ENGADIR ao apartado g) do Actual Artigo 17 e de acordo co artigo 37 do ET, o seguinte texto ao final de dito apartado co seguinte contido: “Cando con tal motivo o traballador precise un desprazamento ao efecto, o prazo será de 4 días”.

ENGADIR un novo apartado m) ao actual artigo 17, tomando como referencia o Convenio Superior o artigo 11 do Convenio de Comercio Metal de Pontevedra co seguinte contido: “m) O traballador desfrutará de 1 día retribuido ao ano de libre disposición, que deberá solicitar cunha semana de antelación e que non poderá ser coincidente co solicitado por outro traballador da empresa”.

ENGADIR un novo apartado n) ao actual artigo 17, reclamado pola inmensa maioría dos traballadores e traballadoras da empresa co seguinte contido: “n) Falecemento de parentes de 3º grao: 1 día natural”.

MODIFICAR o contido dos parágrafos do artigo 17 para que queden redactados do seguinte xeito (en negriña e subliñado a proposta de cambio):

-          “No suposto f) ao traballador/a que precisase desprazarse fóra do domicilio do posto de traballo concederáselle 1 día natural máis.”

-          “Nos supostos d), e), g) e f) ao traballador/a que precisase desprazarse fóra do domicilio do posto de traballo conderánselle 2 días naturais máis.”

PROPOSTA Nº2: ARTIGO 41.- CONCEPTOS SALARIAIS

ENGADIR ao final do artigo 41 un novo concepto retributivo co seguinte texto: “Incentivo por consecución de proxectos. O valor deste incentivo pagarase a todos/as os/as traballadores/as nun paga única de 1700€ pola consecución dun proxecto novo que afecte á produción da fábrica.”

PROPOSTA Nº3: ARTIGO 43.- BAIXAS POR ENFERMIDADE COMÚN OU ACCIDENTE DE TRABALLO

MODIFICAR o contido do derradeiro parágrafo do artigo 43 para que quede redactado do seguinte xeito (en negriña e subliñado a proposta de cambio): “No suposto de IT por enfermidade común ou accidente non laboral, o traballador/a percibirá, desde o 1º día da baixa, o complemento ata acadar o 75% da Base Reguladora correspondente.”

PROPOSTA Nº4: ARTIGO 47.- FONDO SOCIAL DE PRÉSTAMOS

MODIFICAR o título do artigo 47 para denominalo exclúsivamente: “ARTIGO 47.- FONDO SOCIAL”

ESTABELECER e TITULAR ao texto actual do artigo 47 un apartado A titulado: “A)PRÉSTAMOS”"…. e texto actual do artigo”.

ENGADIR como novo texto dentro do artigo 47 e como apartado B) co seguinte texto: “B) AXUDA SOCIAL E SANITARIA. A empresa dotará unha partida o fondo para financiar gastos de natureza social e sanitaria que para o ano 2017 será de 15.000€. Para os seguintes anos negociarase co Comité Empresa a partida coa que se dotará esta axuda. A xestión e a asignación individualizada do importe desta axuda realizarase por unha comisión formada por 1 membro de cada sección sindical que conforma o Comité de Empresa e polo mesmo número de representantes da empresa aprobando un regulamento de funcionamento e aplicación das axudas que será creada nun prazo máximo de 2 meses dende a sinatura do convenio.”

A Empresa manifesta que non ten problema en aportar a documentación que falte pero que o propón o CSI-F semella unha plataforma máis que unha aportación das ideas pero que, de todos os xeitos, estudarán ditas propostas.

A seguir a Empresa pregunta por dous artigos que xa estaban acordados para concretar como quedarían o artigo 17 e 32. Unha vez acrarado pásase a falar do contrato a tempo parcial de 1100 horas.

Sobre este contrato a UGT, CCOO e CGT di que, en principio, non había acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

A Empresa resposta que eles precisan a flexibilidade que teñen cos Etts pero que poderían ver se legalmente se pode pagar algún tipo de plus.

A parte social de UGT, CCOO e CGT manifestan que isto se daría por deixar o artigo 21º.- Empresas de traballo temporal, do seguinte xeito:

A contratación de traballadores para a súa posta a disposición, realizarase únicamente nos casos de substitución de persoal da empresa en situación de IT, permisos e vacacións.

A Empresa pide unha resposta a este punto.

Esta parte social dará contestación máis adiante.

A Empresa dentro da política 4.0 están deseñando un plan para atender á proposta da parte social seguinte: Artigo 15º.- Horas extraordinarias

... “A Empresa deberá respostar nun máximo de 48 horas por escrito á solicitude de disfrute destas horas de descanso por parte dos traballadores e traballadoras”…

Un sistema no que as peticións concedidas serían públicas e coñecidas por todos e poderían respostarse en tempo e forma.

A Empresa sobre a proposta da parte social do artigo 14º. – Horarios de traballo.

…. “O responsable de departamento coordinará co seu persoal, un planing no que se indique que día deberá quedarse como retén para poder conciliar vida familiar e laboral”…. manifestan non estar de acordo con este punto.

A parte social UGT, CCOO e CGT contesta que este punto para eles non está pechado.

A Empresa, sobre a proposta da parte social UGT, CCOO e CGT da derradeira reunión:

As seccións sindicais de UXT, CCOO e CGT en materia de saúde laboral queren realizar a seguinte proposta: No transcurso do período de busca dun posto adaptado ao persoal de Faurecia ADG con limitacións, a Empresa ocupará aos mesmos en tarefas de revisión de pezas e outras que, a día de hoxe, fan Empresas externas, sempre e cando, haxa a necesidade destes traballos, ou, no seu defecto, se envíen a casa cobrando como se fixo, anteriormente, con outros traballadores na mesma situación e, así, non agravar a lesión dos mesmos neste período.

A Empresa contesta que están facendo un estudo dos postos que poderían poñer a disposición para as persoas con limitacións e a vindeira semana poderán dar resposta.

Chegados a este punto faise un receso.

Retómase a reunión coa sinatura das actas anteriores.

A CIG manifesta que á pregunta da semana pasada da Dirección resposta que non vai asinar o Convenio. Por elo di que, aínda que lle parece ben a proposta de UGT, CCOO e CGT sobre a recolocación dos traballadores con limitacións, pensan que é un parche. A partires de aí volven a comezar cos artigo que estaban na plataforma porque así o aprobaron os traballadores en Asemblea. Por elo comezan cos puntos do Artigo 17: Permisos retribuídos.

b) 3 días laborables en caso de nacemento de fillo/a, adopción e acollemento. E en caso de parto múltiple 2 días máis.

e) 3 días naturais en caso de falecemento de irmáns/as, netos/as, avós/as, pais políticos, avós/as políticos, irmáns/ás políticos e fillos/as políticos.

Pero como se deron conta posteriormente xa estaban aprobados…

A partires de aí seguen co falado anteriormente sobre o contrato a tempo parcial con distribución irregular de 1100 horas de luns a venres e a contratación de Etts. Así mesmo volven ao Artigo 20º.- Formación.

En convenios para formación con entidades ou organismos públicos, ADG comprometerase a que lles sexan aboadas, aos traballadores en formación, os conceptos por transporte.

Así mesmo seguen co punto de saúde laboral propoñen:

-          Estudo biomecánico para saber que doenzas temos e en que parte da planta se dan para con esas conclusións subsanar esas doenzas.

-          Rotacións globais en toda a Planta.

Logo volven ao Artigo 49º.- Código de conduta.

……. ó traballador/a, facendo constar a data e os feitos que a motivaron. Ao mesmo tempo a Dirección dará conta á RLT de toda sanción por falta leve, grave ou moi grave que se impoña para o cal se creará unha comisión de seguemento de sancións.

O cal estaba na plataforma e xa a Empresa dixera que non.

A seguir volven á DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA

No caso de sanción que carrexe despedimento e o traballador denuncie, de dictaminar o xuíz a súa improcedencia, será o traballador quen elixa a súa reincorporación ou indemnización.

Para finalizar queren un acordo no que a porcentaxe de tempo se baixe a un 60% de ocupación por posto e que os postos de AGREPT se baixen por debaixo do 4, e todo ata que se fagan uns estudos biomecánicos. Ademáis solicitan un servizo de prevención propio e que os fisioterapeutas estean ao longo de toda a quenda de traballo.

A Empresa agradece a sinceridade da CIG por dicir que non van asinar o Convenio pero piden que se deixe asinar o Convenio porque é moi importante para a viabilidade da Planta, ademáis, que non se pode recomezar a falar de puntos que xa estaban debatidos.

Chegados a este punto as partes emprázanse para o xoves 24 ás 16:30h.
1ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA
 
Vigo, a 25 de xaneiro de 2016
Dáse comezo á reunión coa entrega, por parte do Comité, da  plataforma do Convenio da parte social. Así mesmo quédase que as vindeiras reunións sexan o 2, 10, 16 e 23 de febreiro, todas á mesma hora, de 10 a 13h. A seguir a parte social le e explica a súa Plataforma:
Artigo 3º. - Ámbito temporal.
Convenio por un ano, 2016.
Artigo 14º. – Horarios de traballo.
Cambios no horario de MOI Oficinas
O persoal de oficinas observará de forma singular un horario específico para a tempada de verán, comprendido entre as 07:00 ás 15:00 horas, cun descanso de 15 minutos durante dita xornada e con flexibilidade de 1hora á entrada e á saída.
O periodo de realización de dito horario será do 15 de maio ata o 30 de setembro de cada uno.
En todo caso, a práctica deste horario de verán deberá garantir un integrante de cada departamento como retén. O responsable de departamento coordinará co seu persoal, un planing no que se indique que día deberá quedarse como retén para poder conciliar vida familiar e laboral.
O persoal de oficinas podrá realizar xornada continua o día anterior os días festivos e vacacións co horario de 07:00 ás 15:00 con flexibilidade de 1hora á entrada e á saída.
O persoal de oficinas, no caso de reducción de xornada por distintas causas que haxa, como pode ser coidado de menores de 12anos, coidado de familiares enfermos etc, que permitan facer xornada intensiva, é decir, sin facer parada para comer como tamén se fai cando se ten a hora de lactancia.
 
 Artigo 15º.- Horas extraordinarias
Engadir a este artigo:
 A Empresa deberá respostar nun máximo de 48 horas por escrito á solicitude de disfrute destas horas de descanso por parte dos traballadores e traballadoras.
 
Artigo 16º.- Vacacións.
Establecer o IPC somente coma positivo para o cálculo da semana flotante de vacacións no caso de que exista.
Artigo 17: Permisos retribuídos.
Cambios en negrita no artigo de licenzas:
a) 16 días naturais en caso de matrimonio ou parella de feito de traballador/a, independentemente do sexo dos seus compoñentes.
b) 3 días laborables en caso de nacemento de fillo/a, adopción e acollemento. E en caso de parto múltiple 2 días máis.
e) 3 días naturais en caso de falecemento de irmáns/as, netos/as, avós/as, pais políticos, avós/as políticos, irmáns/ás políticos e fillos/as políticos.
f) 3 días naturais en caso de enfermidade grave, hospitalización ou intervención quirurxica sen hospitalización con repouso domiciliario de cónxuxe, fillos/as e pais/nais, circunstancia que deberá ser xustificada. Este permiso poderá utilizarse durante a existencia do feito causante, según determinación do traballador. Neste caso será necesario acreditar a data de inicio da licenza e que a hospitalización ou o repouso mantense nas datas do permiso.
h) 1 día natural no caso de traslado de domicilio habitual.
i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.
Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.
k) 1 día natural en caso de matrimonio de fillos/as, irmáns/as e pais/nais.
No suposto f) e g) ó traballador/a que precisase desprazarse a máis de 150 Km. concederáselle 1 día natural máis.
Nos supostos d), e) , f) e g)  ó traballador/a que precisase desprazarse fóra de Galicia concederánselle 2 días naturais máis.
Artigo 20º.- Formación.
Introduccción neste artigo do seguinte texto:
En convenios para formación con entidades ou organismos públicos, ADG comprometerase a que lles sexan aboadas, aos traballadores en formación, os conceptos por transporte.
Artigo 21º.- Empresas de traballo temporal.
A contratación de traballadores para a súa posta a disposición, realizarase únicamente nos casos de substitución de persoal da empresa en situación de IT, permisos e vacacións***.
Crearase unha comisión para o seguemento e cumprimento deste artigo.
Artigo 25º.- Grupos e niveis profesionais.
Pasar de un ano a tres meses o tempo máximo de permanencia na categoría de peón-
 
Artigo 32º.- Protección  á maternidade.
Plasmar neste artigo o seguinte párrafo do Estatuto de Traballadores:
A redución de xornada por coidado de familiares está recollida no artigo 37.5 do Estatuto dos traballadores e di o seguinte: Quen por razóns de garda legal teña ao seu coidado directo algún menor de 12 anos ou a unha persoa cunha discapacidade física ou sensorial que non desempeñe unha actividade retribuída terá dereito a unha redución da xornada de traballo diaria coa diminución proporcional do salario entre polo menos un oitavo e un máximo da metade da duración daquela. O traballador ten a facultade de decidir a concreción horaria e a determinación do período de redución de xornada para o coidado de familiares, dentro da súa xornada laboral ordinaria.
O traballador está obrigado a preavisar ao empresario con 15 días de antelación e farao por escrito indicando data de inicio, canto se vai reducir a xornada, o horario a realizar e a duración do periodo de disfrute de dita redución polo que se fará constar data de finalización da mesma.
As traballadoras, por lactación dun fillo/a menor de nove meses, terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións. As nais ou pais do menor, por vontade propia, poderá substituír este dereito por unha redución da súa xornada nunha hora, ou poderá optar polo goce dun permiso equivalente en días, que se corresponda co número de horas que lle pertenzan. Poderán desfrutarse simultáneamente a redución de xornada e a hora de lactancia. A hora de lactancia é un permiso retribuído pola Empresa que non se pode negar e pode ser desfrutado diariamente ou ben acumulado en xornadas completas, se así o decide o traballador. Este tempo será de 15 días para mulleres e homes.
Artigo 40º.- Salarios.
As taboas salariais para o ano 2016 son as reflectidas no ANEXO lll e inclúen un incremento para toda as categorías e niveis profesionais de 30€ mensuais sobre as táboas salariais do ano 2015 máis o IPC real, sempre que sexa positivo. Ademáis, o importe fixo de 480€ que se percibía de xeito prorrateado en doce pagas mensuais no 2015 engadirase ao salario base (480/14= 34,29€).
Con independencia dos incrementos mencionados establécese unha paga única de 320 € a percibir do seguinte xeito:
  1. Un importe variable de 320€ anuais que se percibirán no mes de Setembro de cada ano, devengándose de acordo co establecido seguidamente.
O devengo desta paga variable determinarase en cómputo mensual, sempre que de forma individual se alcance o 100% de presencia en planta, contabilizando como tal os descansos da quenda de noite e os xerados por compensación de horas extraordinarias e licenzas por Convenio, nacemento de fillos, permisos de maternidade e paternidade, lactancia, horas sindicais e casos de citación xudicial. O período de devengo desta paga variable establécese nun período de tempo comprendido entre os meses de Setembro a Xullo da cada ano.
 
 
Artigo 41º.- Conceptos salariais.
Pagas extraordinarias
Existirán dúas pagas extraordinarias de remuneración semestral que se aboarán, unha na primeira quincena de xullo e outra na primeira quincena de decembro.
Artigo 49º.- Código de conduta.
Se engade neste artigo o seguinte texto:
A sanción das faltas requirirá  comunicación escrita ó traballador/a, facendo constar a data e os feitos que a motivaron. Ao mesmo tempo a Dirección dará conta á RLT de toda sanción por falta leve, grave ou moi grave que se impoña para o cal se creará unha comisión de seguemento de sancións.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCEIRA
Así mesmo as partes asinantes para garantir a estabilidade no emprego acordan non subcontratar ningún traballo propio da Empresa, entendendo por propio a produción, mantemento, calidade, loxística e servizos administrativos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA
No caso de sanción que carrexe despedimento e o traballador denuncie, de dictaminar o xuíz a súa improcedencia, será o traballador quen elixa a súa reincorporación ou indemnización.
 
Unha vez rematado a parte social de explicar a súa Plataforma e a quenda para a Empresa que en resumidas contas piden:
CAPÍTULO I- ÁMBITO, VIXENCIA E ESTRUCTURA
Art.3.- ÁMBITO TEMPORAL
-          Vixencia: 3 anos (2016/2017/2018).
CAPITULO III- XORNADA DE TRABALLO
Art.12.- DURACIÓN E DISTRIBUCIÓN
-          Utilizar o diferencial de xornada existente para traballar os primeiros sábados dende o ano 2016.
-          Ampliación da xornada ordinaria a 6 días dende o ano 2016.
Art.13.- ORDENACIÓN DO TEMPO DE TRABALLO     
B) Quenda de noite, 3.3 RETRIBUCIÓN E COMPENSACIÓN
-          3.3.2 Horas complementarias da quenda da noite *1.25, a partir do 2018
Art. 14.- HORARIOS DE TRABALLO
-          Creación dunha nova quenda central en horario de 10 a 18h dende o ano 2016.
Art.15.- HORAS EXTRAORDINARIAS
-          *1.25 a partir do ano 2018
CAPITULO IV.- EMPREGO E CONTRATACIÓN
Art.19.- CONTRATACIÓN TEMPORAL E A TEMPO PARCIAL
-          Contrato a tempo parcial. Incorporar contrato a tempo parcial con distribución irregular da xornada de traballo para os contratos temporais na quenda de día, dende o ano 2016.
CAPITULO V.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Art.25.- GRUPOS E NIVEIS PROFESIONAIS
-          Categoría de entrada -20% respecto ao especialista durante os 3 anos de vixencia.
CAPITULO IX.- PERCEPCIÓNS ECONÓMICAS
Art.40.- SALARIOS
-          Supresión de importe fixo de 480€/ano a partir do ano 2018.
-          Incrementos salariais:
- ano 2016: 0,3% (non consolidabel)
- ano 2017: IPC real do 2016 (non consolidábel)
- ano 2018: IPC real do 2017 (se non hai carga de traballo). 0% se hai carga de traballo.
ANEXO III DATOS SALARIAIS
-          Redución do incentivo á metade 153,24/2= 76,62 a partir do ano 2018 (Art.41)
-          Eliminación da prima de Non Absentismo: 27, 65€/mes a partir do ano 2018 (Art.9).
-          Eliminación do plus de transporte: 5,73€/día a partir do ano 2018 (Art.41).
 
O Comité fai unha serie de preguntas sobre os diferentes puntos:
No artigo 12 sobre o punto de utilizar o diferencial de xornada o Comité coméntalle á Empresa que ao traballador lle sairía mellor que PSA traballara todos os días do ano, xa que, polo menos, as horas cobraríaas a hora ordinaria e en xornada laboral de luns a venres. Do outro xeito terían que vir obrigatoriamente un sábado e cobrar o sábado a hora ordinaria, e a máis días de diferencial, máis sábados.
Neste mesmo punto 12 pregúntase pola repercusión da ampliación de xornada ordinaria a 6 días, da cal a Empresa explica que sería para que as novas incorporacións ou ETTs traballen 5 días á semana co sábado incluído e non cobren as horas extraordinarias.
En canto ás horas extraordinarias de *1,25 sería tanto para o cobro como para o desfrute, é dicir, por exemplo, por un sábado de 8 horas corresponderían 10 horas.
En canto ao artigo 14, horarios de traballo, a creación dunha quenda central de 10h a 18h, sería para os ETTs.


2ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA
 
Vigo, a 2 de febreiro de 2016
 
Dáse comezo á reunión coa lectura e modificación da acta da primeira reunión do 25 de xaneiro de 2016, a cal será asinada á volta do descanso.
A seguir, o Comité lémbralle á Empresa o malestar xerado a día de hoxe pola subida de carga de traballo individual tanto en dianteiros coma en loxística da liña 1, e que probablemente sexa un lastre nas negociacións, polo que insta a dirección a pospoñer estes cambios.
Trocando de tema, sobre o artigo 3º a Empresa segue insistindo en que quere 3 anos. A isto o Comité respóstalle que non será un escollo se hai acordo no Convenio.
Sobre o artigo 14º o Comité propón unha serie de modificacións que teñen repercusión sobre os horarios de traballo de oficinas. A Empresa estaría de acordo no parágrafo incluído polo Comité de: O persoal de oficinas podrá realizar xornada continua o día anterior os días festivos e vacacións co horario de 07:00 ás 15:00 con flexibilidade de 1hora á entrada e á saída.”
Sobre o resto dos puntos a Dirección discrepa e non está de acordo en modificar: “O número de persoas integrantes do retén será determinado polo responsábel de cada departamento”, por: “O responsable de departamento coordinará co seu persoal, un planing no que se indique que día deberá quedarse como retén para poder conciliar vida familiar e laboral.” Tampouco estarían de acordo en incluír: “O persoal de oficinas, no caso de reducción de xornada por distintas causas que haxa, como pode ser coidado de menores de 12anos, coidado de familiares enfermos etc, que permitan facer xornada intensiva, é decir, sin facer parada para comer como tamén se fai cando se ten a hora de lactancia.”
Sobre o primeiro punto en discrepancia deste artigo ábrese un debate no que a Empresa alega que non é posíbel porque hai que dar un servizo ao cliente e aos traballadores e que no segundo punto, o da lactancia, isto vénse facendo pero non queren plasmalo por escrito. O Comité insiste, neste derradeiro punto, que estando no Estatuto de Traballadores non debía haber problemas para reflectilo no Convenio. Sobre o primeiro punto a discutir, argumentan que é unha mellora e que o persoal é suficientemente responsábel para adecuar as súas necesidades ás da Empresa.
Despois dunha ampla discusión sobre estes puntos en discrepancia están de acordo no fondo pero non na redacción de: “O responsable de departamento coordinará co seu persoal, un planing no que se indique que día deberá quedarse como retén para poder conciliar vida familiar e laboral.” Polo que estudarán este punto. Sobre o punto da lactancia mantéñense no dito anteriormente, é dicir, que se seguirá dando pero que non queren que quede reflectido no Convenio.
Chegados a este punto faise un receso, despois do cal asínase a acta anterior.
A seguir a Empresa dá un salto sobre a plataforma do Comité e pasa ao artigo 17º, comezando polo artigo a) 16 días naturais en caso de matrimonio ou parella de feito de traballador/a, independentemente do sexo dos seus compoñentes. Sobre este punto o Comité explica que noutras Empresas houbo problemas con isto, pese a ter recollido no mesmo artigo: “Todo o exposto neste artigo será de aplicación para as parellas de feito fidedignamente acreditadas e inscritas no Rexistro Público correspondente.” A Empresa explica que tería que ser a partir do Rexistro.
Neste punto habería acordo, para o cal a Empresa traerá unha redacción.
Pásase ao punto b): 3 días laborables en caso de nacemento de fillo/a, adopción e acollemento. E en caso de parto múltiple 2 días máis. A Empresa está de acordo.
No punto e): 3 días naturais en caso de falecemento de irmáns/as, netos/as, avós/as, pais políticos, avós/as políticos, irmáns/ás políticos e fillos/as políticos; a Empresa, tamén, estaría de acordo.
Pásase ao artigo 32º.- Protección á maternidade, onde o Comité quere engadir os seguintes parágrafos:
A redución de xornada por coidado de familiares está recollida no artigo 37.5 do Estatuto dos traballadores e di o seguinte: Quen por razóns de garda legal teña ao seu coidado directo algún menor de 12 anos ou a unha persoa cunha discapacidade física ou sensorial que non desempeñe unha actividade retribuída terá dereito a unha redución da xornada de traballo diaria coa diminución proporcional do salario entre polo menos un oitavo e un máximo da metade da duración daquela. O traballador ten a facultade de decidir a concreción horaria e a determinación do período de redución de xornada para o coidado de familiares, dentro da súa xornada laboral ordinaria.
O traballador está obrigado a preavisar ao empresario con 15 días de antelación e farao por escrito indicando data de inicio, canto se vai reducir a xornada, o horario a realizar e a duración do periodo de disfrute de dita redución polo que se fará constar data de finalización da mesma.
As traballadoras, por lactación dun fillo/a menor de nove meses, terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións. As nais ou pais do menor, por vontade propia, poderá substituír este dereito por unha redución da súa xornada nunha hora, ou poderá optar polo goce dun permiso equivalente en días, que se corresponda co número de horas que lle pertenzan. Poderán desfrutarse simultáneamente a redución de xornada e a hora de lactancia. A hora de lactancia é un permiso retribuído pola Empresa que non se pode negar e pode ser desfrutado diariamente ou ben acumulado en xornadas completas, se así o decide o traballador. Este tempo será de 15 días para mulleres e homes.
A Empresa, en principio, está de acordo neste tema para o que traerá unha redacción similar. A máxima discrepancia está no derradeiro parágrafo, no que eles entenden que habería que poñer: “Este tempo será de ata 15 días para mulleres e homes”.
A seguir vóltase ao artigo 17º, na que a Empresa manifesta non estar de acordo coa proposta da parte social de incluír no artigo f) e k) aos pais e nais.
Tampouco están de acordo en incluír no artigo i) … Todoso estes casos abranguirán, tamén, á Sanidade Privada. Despois dunha ampla discusión estarían dispostos a estudar o caso.
No artigo 16º non están de acordo en retirar unha parte dun parágrafo que o Comité solicitaba.
No artigo 15º o Comité propón:  A Empresa deberá respostar nun máximo de 48 horas por escrito á solicitude de disfrute destas horas de descanso por parte dos traballadores e traballadoras.” A Empresa estaría de acordo en respostar por escrito pero non neste prazo, por elo, ambas partes emprázanse a estudar o mesmo e a resolvelo en vindeiras reunións.
Con isto dáse remate á reunión, emprazándose ambas partes para o vindeiro mércores día 10 de xaneiro. 


3ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA
 
Vigo, a 10 de febreiro de 2016
 
Dáse comezo á reunión coa lectura, corrección e sinatura do acta da segunda reunión.
A seguir o Comité maniféstalle á Empresa a problemática de ou continuar co Convenio ou continuar coas productividades, entendendo que as productividades tamen teñen que ser faladas dentro do mesmo.
A Empresa mantén a súa vontade de que se faga un esforzo de continuar co Convenio e de que as productividades, que non teñen nada que ver coa negociación colectiva, continúen con normalidade e comenta a importancia que ten para a planta que as negociacións rematen antes do 31 de Marzo
O Comité contesta que para negociar un Convenio ten que haber paz social e lémbralle á Empresa que os niveis de baixa laboral son escandalosos( 63 accidentes laborais no 2015, a maioría por sobreesforzos das extremidades superiores, e 41 persoas con limitacións recoñecidas), e que cando aínda non se cumpriu o acordo polo que se retirou o reforzo en liña 1 xa se subiu a velocidade, posto que todavía non hai unha rotación tanto por respaldos coma por coxíns, e habería que evaluar como evoluciona a saude dos traballadores previamente a aumentar a carga.
A partires deste intre establécese un amplo debate sobre a productividade na que ningunha das partes moven as súas posicións.
Faise un receso, e á volta a Empresa tenta continuar coa negociación do Convenio falando sobre que están estudando a petición de troco de horario para oficinas do artigo nº14. O Comité insiste en que a Empresa ten que elexir entre negociar o Convenio ou as productividades. O Comité comenta tamen que a negociación debe darse nun clima de paz social que non se está a dar a día de hoxe, pois os traballadores sintense estafados cando se retira un reforzo de boa fe polas melloras feitas coa condición de que se forme o persoal en respaldos e coxíns e antes de que remate esa formación xa se sube a velocidade da liña.
A seguir dáse outro amplo debate sobre o asunto que remata coa petición, por parte do Comité, de que a Empresa escolla entre a productividade ou a negociación, polo que se emprazan á vindeira reunión, na que se non se amaña o da producción falarase da productividade, de novo.   


4ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA
 
Vigo, a 16 de febreiro de 2016
Dáse comezo á reunión coa lectura e sinatura da acta anterior.
A seguir a Empresa pregunta se o Comité quere continuar coa negociación do Convenio.
O Comité di que quere continuar co Convenio pero falando de productividade e saúde laboral.
A Empresa di que iso non estaba dentro da plataforma.
O Comité resposta que a negociación non está pechada e que este tema incluiuno a Empresa, xa que a parte social pediulle que paralizara esas producións para tratar este tema con posterioridade á sinatura do Convenio.
A Empresa di que nestes termos non quere continuar coa negociación e que cando o Comité queira están a súa disposición para proseguir coa mesma.
O Comité di que podemos falar sobre o artigo 11º-Sistema productivo, xa que a Empresa pretende reducir á metade o incentivo de produción.
A Empresa resposta que non é o que toca, xa que hai que seguir a orde do día…
O Comité replica que nas reunións pódese falar do que se queira e, por elo, piden que a Empresa explique a súa plataforma. Logo disto, faise un receso.
Despois do receso o Comité deixa que a Empresa dea contestación ás peticións da parte social na súa plataforma:
No artigo 14 están analizando e respostarán sobre a flexibiliade horaria. En canto ás datas non están de acordo.
Pola parte social non se está de acordo e propón novas datas, do 30 de maio ao 30 de setembro.
No artigo 17 non están de acordo en incluír a sanidade privada pero van propoñer un escrito para incluír algúns dos casos comentados nas reunións, coma son os dos conxuxes de funcionarios que non teñan aos seus fillos na seguridade social.
No punto l) están de acordo en engadir o punto g) solicitado pola parte social para cumplir co estipulado no E.T., quedando a redacción:
No suposto f) e g) ó traballador/a que precisase desprazarse a máis de 150 Km. concederáselle 1 día natural máis.
Nos supostos d), e) , f) e g)  ó traballador/a que precisase desprazarse fóra de Galicia concederánselle 2 días naturais máis.
No artigo 20 a Empresa di que non poden introducir a redacción:  “En convenios para formación con entidades ou organismos públicos, ADG comprometerase a que lles sexan aboadas, aos traballadores en formación, os conceptos por transporte.” porque non é competencia deles.
O Comité replica sobre a importancia de que a Empresa vele polo cumprimento dos contratos de formación.
A Empresa explica que están de acordo no fondo do asunto pero non na forma, é dicir, que non pode quedar reflectido.
A seguir a Empresa entrega as súas propostas de redacción sobre os artigos 17 e 32 en contestación á petición do Convenio.
O Comité recolle ditas propostas, as cales estudarannas e contestarán en vindeiras reunións.
No artigo 21 a Empresa contesta á petición da parte social que non están de acordo en deixar fóra da substitución por ETT aos que están por redución de xornada e por variación de volumes de produción no sistema 2. Ademáis engaden que na súa plataforma solicitan unha quenda central para poder dar máis carga de traballo aos temporais e ETTs, así como o da xornada discontinua para poder contratar eventuais e reducir o número de ETTs. Pero se se limita, como quere o Comité, os casos de utilización de ETTs e non se acepta ningunha desta propostas se estaría redimensionando a plantilla para unha produción moito máis alta.
O Comité plantexa que ante o abuso que fai a Empresa do contrato de ETT e a pouca utilización do contrato eventual quere variar esa situación, utilizando moitas das variedades de contrato que hai.
Despois dunha breve discusión pídese a Empresa que faga unha proposta por escrito para contratar eventuais en lugar de ETTs.
No artigo 25 a proposta do Comité sobre reducir a categoría de peón a 3 meses choca coa da Empresa de reducir o seu salario a un menos 20% e mantela durante 3 anos e polo tanto non se chega a ningún acordo nesta cuestión.


5ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA
 
Vigo, a 23 de febreiro de 2016
Comézase a reunión coa lectura, corrección e sinatura da acta da cuarta reunión.
A seguir retómase o artigo 21º, no que se quedara na reunión anterior, é dicir, a modificación pretendida pola parte social na súa plataforma.
A Empresa opina que este punto debe continuar coa redacción actual, xa que precisan manter esa disponibilidade de utilización de ETTs. Para elo fan unha exposición onde indican o número de postos ao respecto do número de indefinidos e eventuais. Con estes datos din que poderían contratar a 12 persoas eventuais no día na liña 2 a contrato a tempo parcial de 880 horas con distribución irregular do traballo, mantendo os 23 xa contratados na noite.
O Comité pregunta porque precisan contratos de 880 horas no día.
A Empresa contesta que se debe a que os eventuais non virían as semanas de menos produción.
A isto entende o Comité que a petición da Empresa sobre o artigo 14º de crear unha quenda central sería só para ETTs.
A Empresa contesta que si, que se debería a que nese horario de 10h a 18h e cando máis saídas médicas hai polo que, así, poderían contratar a un ETT 8 horas en lugar de contratar a dous ETT a 4 horas.
O Comité dille a Empresa que o estudará e que xa lle dará resposta.
A Empresa pasa, de novo, ao punto do artigo 25º sobre as categorías profesionais para rebaixar nun 20% o salario das novas contratacións.
O Comité pregunta por unha serie de datos: canto pretende aforrar en custes laborais a Empresa; cando serían as adxudicacións e como serían; etc. Os datos son confidenciais polo que non se poden facer públicos… Despois destes datos, o Comité respostalle que si esa subcategoría é para posicionarse de cara ao novo proxecto porqué se pretende introducila dous anos antes do mesmo. A empresa resposta que eso sería aforro acumulado para 2018
A Empresa fai unha gran exposición sobre supostos que fica sen unha idea concreta. Despois desta exposición faise un receso.
Á volta do receso pásase a falar das percepcións salariais, iniciando esta cuestión coa petición da parte social, que é a seguinte: As taboas salariais para o ano 2016 son as reflectidas no ANEXO lll e inclúen un incremento para toda as categorías e niveis profesionais de 30€ sobre as táboas salariais do ano 2015 máis o IPC real, sempre que sexa positivo. Ademáis, o importe fixo de 480€ que se percibía de xeito prorrateado en catorce pagas mensuais no 2015 engadirase ao salario base (480/14= 34,29€).
Con independencia dos incrementos mencionados establécese unha paga única de 320 € a percibir do seguinte xeito:
  1. Un importe variable de 320€ anuais que se percibirán no mes de Setembro de cada ano, devengándose de acordo co establecido seguidamente.
O devengo desta paga variable determinarase en cómputo mensual, sempre que de forma individual se alcance o 100% de presencia en planta, contabilizando como tal os descansos da quenda de noite e os xerados por compensación de horas extraordinarias e licenzas por Convenio, nacemento de fillos, permisos de maternidade e paternidade, lactancia, horas sindicais e casos de citación xudicial. O período de devendo desta paga variable establécese nun período de tempo comprendido entre os meses de Setembro a Xullo da cada ano.”
Por outra banda a Empresa pide: Supresión de importe fixo de 480€/ano a partir do ano 2018.
Incrementos salariais:
- ano 2016: 0,3% (non consolidabel)
- ano 2017: IPC real do 2016 (non consolidábel)
- ano 2018: IPC real do 2017 (se non hai carga de traballo). 0% se hai carga de traballo.
ANEXO III DATOS SALARIAIS
Redución do incentivo á metade 153,24/2= 76,62 a partir do ano 2018 (Art.41)
Eliminación da prima de Non Absentismo: 27, 65€/mes a partir do ano 2018 (Art.9).
Eliminación do plus de transporte: 5,73€/día a partir do ano 2018 (Art.41).”
 Entrase nunha discusión sobre o sentido desta negociación pois os datos económicos desta empresa son excelentes e non parece procedente estar falando nestes intres de sacrificio salarial. Se esta empresa se atopase en perdidas e houbera que arrimar o hombro ós traballadores non lles quedaría outra opción, pero cos beneficios que xera o seu traballo non entra na cabeza o tema da competitividade.
Despois dunha ampla discusión o Comité pregunta porque se queren reducir os incentivos e pon o exemplo de porque se vai reducir o incentivo de produción á metade, en concreto, pregúntase se é que se vai reducir o traballo, xa que se está cobrando o 11% por estar ao 111 centesimal que se corresponde co 111 da escala centesimal 100-133.
A Empresa resposta que está moi lonxe do 100 MTM de produción.
A partires deste intre ábrese un novo debate que remata sen ningún tipo de idea concreta. Por elo, emprázanse as partes a reunirse os vindeiros 1, 8, 15, 21 e 29 do mes de marzo.


6ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA
 
Vigo, a 3 de marzo de 2016
Dáse comezo á reunión coa lectura, modificación e sinatura do acta da reunión anterior.
Comeza a reunión a Empresa retomando a reunión onde a deixaron na anterior reunión, explicando que para chegar ao 1.200.000€ de aforro en 3 anos, habería que comezar chegando a un acordo no tema da subcategoría do -20%. Con esta subcategoría poderíase acadar un aforro de 435 mil euros. Engaden que se se chegara a un acordo coas horas complementarias e extraordinarias poderíase chegar a un aforro de 600.000€. A seguir preguntan se o Comité ten resposta sobre o tema da subcategoría.
O Comité resposta que non ten resposta.
A Empresa di que sen ese tipo de medidas non vén futuro a partires de 2018.
O Comité respostalle que as súas peticións salariais son moderadas e que non é responsabilidade deles buscar traballo, senón da Dirección. A responsabilidade dos traballadores é a de traballar a cambio dun salario e ningunha outra, sentenzan. Ademáis, engaden, que o que teñen é que reducir os beneficios.
A Empresa di que non sabe se a partires de 2018 haberá beneficios.
O Comité respóstalle á Empresa que, ao mellor, hai que falar dos sobrecustes por baixas laborais para o que dan numerosos datos de saúde e preguntan canto supoñen en euros, 2500 días de baixas laborais. Ademáis lémbranlle o diñeiro tirado en EULEN, sobre 600.000€.
A Empresa resposta que non está disposta a continuar con esta divagación, que agora o que toca é centrarse en marcar as condicións laborais que permitan coller carga de
traballo. 
A partires deste intre, o Comité fai unha serie de preguntas sobre o que se acumularía para 2018 co que propón a empresa, a categoría de entrada e a reducción a 1,25 das horas extras e horas complementarias e chega a conclusión de que se a proposta da empresa e aforrar durante dous anos para 2018 no ano 2019, habería que facer un esforzo moito maior. A empresa resposta que no ano 2019 se conseguiría o obxetivo coa mellora de procesos productivos.
 Despois dun intenso debate faise un receso.
O Comité á volta do mesmo solicita incluír na Plataforma do Convenio a seguinte proposta para incluir no artigo 11º.- Sistema Produtivo:
Co obxecto de mellorar a saúde laboral dos traballadores e traballadoras de FAURECIA ADG a Comisión de Tempos e o Comité de Seguridade e Saúde avaliarán conxuntamente as accións que teñan como fin aumentar a produtividade e, sempre e cando, ambas partes estean de acordo aplicaranse as mesmas.
Así mesmo o Comité volve a pedir o desglose dos aforros polos recurtes salariais para as diferentes categorías, MOI, MOD, etc…
A partires deste intre a Empresa oferta introducir todas as súas propostas de recurtes salariais no 2018, incluída á da categoría de entrada.
O Comité pregunta se isto é unha negociación, porque o único que se di é que se non se aforra 1.200.000€ non se consegue o novo proxecto.
A Empresa resposta que é unha negociación porque están buscando como reducir o 1.200.000€.
Despois dun amplo debate dáse por finalizada a reunión de hoxe, emprazándose ambas partes para o vindeiro martes.  7ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA
 
Vigo, a 8 de marzo de 2016
Dáse comezo á reunión coa lectura, modificación e sinatura do acta da reunión anterior.
A Empresa pregunta se a parte social vai dar resposta a algún dos puntos anteriormente tratados.
O Comité resposta que non, e, a seguir, pregúntalle á Empesa se ten resposta sobre a ampliación do artigo 11º e as cantidades a pagar fóra de Convenio. 
A Empresa só dá os datos cobrados fóra do Convenio da cantidade de 92,97€ do plus de Gap leader cobrado mensualmente por cada un destes pero, deixa fóra todo o que cobran os membros do Codir.
A Empresa di que continúa coa súa proposta, anteriormente feita, á que engade:
-          3 anos de categoría de entrada para a reducir 615.000€
-          Contrato de 880 horas que reduciría a contratación de ETTs
-          Supresión do plus de transporte, paga fixa de 480€, actualmente pagada mensualmente e as horas complementarias e extraordinarias reducidas a 1,25, todo elo reducido ao ano 2018. Estas cantidades estarían provisionadas e devoltas en caso de non acadar carga de traballo.
-          Xornada ordinaria de 5 a 6 días que non afectaría aos traballadores actuais da plantilla, engadíndolle un complemento de 0,25 de diferencial de xornada, como compensación da xornada laboral como se fosen sábados.
O Comité pregunta cal sería a cantidade a devolver en caso de non acadar carga de  traballo.
A Empresa di que dependería da cantidade de horas extraordinarias e complementarias.
O Comité, neste caso, aprecia certa discriminación individual, xa que uns traballadores contribuirían, en maior medida, ca outros, segundo as horas extras realizadas. Así mesmo, a parte social entende que se hai carga de traballo a Empresa non aportaría nada, todo fariao o traballador.
A Empresa di que fará todos os esforzos precisos.
A partires de aí o Comité volve á súa Plataforma, léndolle a mesma.
O Comité volve a preguntar sobre o que vai aportar a Empresa e dille que a Empresa pode provisionar ese millón douscentos dos beneficios de 2016 e 2017 e, así, reducir os beneficios escalonadamente para reducir o impacto en 2018.
A Empresa resposta que as cousas non funcionan así.
A partires deste intre comézase un amplo debate onde non se chega a ningunha conclusión, despois do cal, realízase un receso.
Despois do receso o Comité plantexa unha análise sobre unha serie de escenarios e resultados dos mesmos ao que, ao final, a parte social pregunta se a Empresa estaría disposta a socializar beneficios.
A Empresa di que se plantexe sobre o papel, tanto o escenario, como a proposición que faga o Comité.
O Comité insiste en que é complicado poder facer propostas ou avanzar na negociación sen que a Empresa faga un movemento ao respecto.8ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA
 
Vigo, a 15 de marzo de 2016
Dáse comezo á reunión coa lectura, modificación e sinatura do acta da reunión anterior.
A parte social pregunta como funcionaría o contrato de 880 horas a tempo parcial con distribución irregular do horario de traballo.
 A Empresa contesta que sería principalmente para a liña 2 e sería un contrato de 880 horas a tempo parcial con distribución irregular de xornada con, habendo acordo, un 60% de horas complementarias.
A parte social quere que se lle concrete cal sería o marco da contratación, é dicir, se terían unha xornada de luns a venres e con que horarios. O Comité pide maior concreción, posto que podería ser interesante para reducir o número de Etts na planta.
A Empresa di que quererían ampliar a xornada de luns a sábado.
A parte social pídelle a Empresa que traballe no marco para este tipo de contratación, pero ligandoo á petición de modificación do artigo 21º sobre a contratación de Etts da plataforma do Comité.
A Empresa contesta que retirar deste artigo o absentismo e á variación de volumes obrigaríalle a contratar moita máis xente da precisa porque non se sabería a necesidade real e diaria de contratación.
Neste intre éntrase nun amplo debate sobre este tipo de contratación con exemplos prácticos, etc.
A seguir desta discusión faise un receso, logo do cal a Empresa anuncia que proporá un texto sobre a contratación eventual de 880 horas con distribución irregular de xornada para o día, sistema 2.
A partires dese intre a Empresa pregunta se o Comité lle ten que facer algunha proposta sobre a idea exposta na derradeira reunión sobre unha socialización de beneficios.
O Comité resposta que foi unha idea é que era a Empresa a que tiña que respostar.
A Empresa pide un receso, despois do cal, a Empresa manifesta que, xa que o Comité se mantén na súa proposta de negociar á súa plataforma, vai negociar unha prórroga do Convenio actual e a súa proposta será dun 0,3% de subida non consolidábel. Tamén indican que pelexarán polo novo proxecto pero nas condicións actuais.
A parte social resposta que esa é a súa proposta, pero que a do Comité sería defender a súa plataforma que trata máis puntos. Logo desta petición a parte social pide un receso.
Logo do receso a parte social manifesta que a Empresa fixo unha nova proposta que é a de negociar unha prórroga dun ano e un incremento salarial de 0,3% non consolidábel, a cal, recollen, pero defenden que hai que tratar unha serie de artigos que van na plataforma do Comité. Sobre todo, aqueles que son lei, recollidos no Estatuto dos Traballadores e que xa se tratarán en anteriores reunións.
A Empresa resposta que está disposta a revisar estas cláusulas, as cales trataranse na vindeira reunión.
O Comité manifesta que defenderá a súa plataforma.
Dáse por rematada a reunión.9ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA
 
Vigo, a 21 de marzo de 2016
Dáse comezo á reunión coa lectura, modificación e sinatura do acta da reunión anterior.
A seguir comézase a reunión tratando o primeiro parágrafo do Artigo 17: Permisos retribuídos, segundo a petición da parte social de engadir:a) 16 días naturais en caso de matrimonio ou parella de feito de traballador/a, independentemente do sexo dos seus compoñentes.”
A Empresa propón un escrito que xa se presentara en reunións anteriores, no que acrara que se precisa estar escrito no rexistro da Xunta de Galicia…
A parte social acrara que aínda que nunca houbo ningún problema nesta fábrica, si o houbo noutras pero que prefire deixar o texto tal como estaba, pois ao final do artigo acrara que todos estes dereitos para matrimonios son tamén para as parellas de feito, antes que pór o texto da Empresa que lía moito máis todo.
A seguir, a Empresa atende a que a redacción seguinte quede como solicita a parte social:  
“No suposto f) e g) ó traballador/a que precisase desprazarse a máis de 150 Km. concederáselle 1 día natural máis.
Nos supostos d), e) , f) e g)  ó traballador/a que precisase desprazarse fóra de Galicia concederánselle 2 días naturais máis.”
A parte social pregunta pola súa solicitude de engadir:
b) 3 días laborables en caso de nacemento de fillo/a, adopción e acollemento. E en caso de parto múltiple 2 días máis.
e) 3 días naturais en caso de falecemento de irmáns/as, netos/as, avós/as, pais políticos, avós/as políticos, irmáns/ás políticos e fillos/as políticos.”
A Empresa resposta que está por riba do Estatuto dos traballadores.
A parte social di que isto é Estatuto de Traballadores.
A Empresa di que vai revisalo.
A parte social pregunta sobre a súa petición de equiparar os dereitos da sanidade pública á sanidade privada, e, máis entendendo que hai unha sentenza que lles dá a razón.
A Empresa resposta que esta petición está por riba do Estatuto dos Traballadores e que está analizando esta sentenza e que darán resposta en vindeiras reunións.
 
A seguir pásase ao artigo nº32.- Protección á maternidade, onde a parte social quere engadir:
A redución de xornada por coidado de familiares está recollida no artigo 37.5 do Estatuto dos traballadores e di o seguinte: Quen por razóns de garda legal teña ao seu coidado directo algún menor de 12 anos ou a unha persoa cunha discapacidade física ou sensorial que non desempeñe unha actividade retribuída terá dereito a unha redución da xornada de traballo diaria coa diminución proporcional do salario entre polo menos un oitavo e un máximo da metade da duración daquela. O traballador ten a facultade de decidir a concreción horaria e a determinación do período de redución de xornada para o coidado de familiares, dentro da súa xornada laboral ordinaria.
O traballador está obrigado a preavisar ao empresario con 15 días de antelación e farao por escrito indicando data de inicio, canto se vai reducir a xornada, o horario a realizar e a duración do periodo de disfrute de dita redución polo que se fará constar data de finalización da mesma.
As traballadoras, por lactación dun fillo/a menor de nove meses, terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións. As nais ou pais do menor, por vontade propia, poderá substituír este dereito por unha redución da súa xornada nunha hora, ou poderá optar polo goce dun permiso equivalente en días, que se corresponda co número de horas que lle pertenzan. Poderán desfrutarse simultáneamente a redución de xornada e a hora de lactancia. A hora de lactancia é un permiso retribuído pola Empresa que non se pode negar e pode ser desfrutado diariamente ou ben acumulado en xornadas completas, se así o decide o traballador. Este tempo será de 15 días para mulleres e homes.”
A Empresa propón outra redacción, que será entregada á parte social para o seu estudo.
Pásase ao artigo nº14.- Horarios de Traballo para o que a parte social solicitaba unha serie de modificacións para os traballadores de oficinas.
A parte empresarial non acepta ningunha destas peticións porque entenden que moitas destas pódense arranxar dentro dos departamentos, sen deixalo plasmado, e que o da flexibilidade e o de incrementar a xornada do verán, ao cambiar as condicións da negociación, pois non o van aceptar.
A partires deste intre éntrase nunha fase de debate e reproches entre ambas partes sen ningún tipo de avance, acordo ou conclusión, que remata cun receso.
Despois do receso a Empresa manifesta a súa intención de que non quere baixar os brazos para a loita do novo proxecto, voltando a súa proposta de tres anos e querendo aforrar o 1.200.000€. Para elo, farán unha proposta para tentar chegar a un acordo a vindeira semana xa que, segundo manifestan, tamén, o 5 de abril van recibir ao responsábel de PSA de compras.
A parte social pide acrarar os cálculos da Empresa sobre o aforro.
A Empresa explica de onde veñen os datos, que por tratarse de datos confidenciais non se recollen aquí.
A parte social pregunta se se retira a proposta da anterior reunión.
A Empresa explica que si, que quere pelexar polo novo proxecto e telo asinado antes do 5 de abril, e que a Empresa presentará un plantexamento diferente para acadar o aforro pero con recuperación do esforzo por parte dos traballadores.
 Faise un receso.
Á volta do receso a parte social dá unha serie de parámetros para que a Empresa lle faga unha proposta:
-          Aparcar os anos 2016 e 2017 para unha negociación posterior
-          Posibilidade de recuperación da base cotización 2017
-          Recuperar posíbel perda salarial sobre beneficios
-          Asegurar carga de traballo e mantemento da actual plantilla
-          Asegurar traballo no 2018, entrementres, non vén o novo proxecto
-          Se no 2018 se traballa para PSA non se aplican medidas
-          Que estea presente alguén do Grupo na negociación deste acordo 

10ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA
 
Vigo, a 29 de marzo de 2016
Comeza a reunión coa nova proposta da Empresa:
-          Diferencial de xornada para traballar os sábados cunha compensación polo diferencial dun 0,25%.
-          Ampliación da xornada de traballo a 6 días, incluíndo o sábado, para novas contratacións.
-          Contrato de 880 horas con distribución irregular de xornada para contratación eventuais
-          Artigo 14º: 1 hora de flexibilidade á entrada e saída anterior á días festivos para o persoal de oficinas.
-          Categoría de entrada de -20% dende o 2016.
-          Reducir as horas extras de 1.75 a 1.25 dende o 2016.
-          Conxelación salarial para o 2016 e 2017.
-          Redución de 1740€ para o ano 2018, dos cales serían Plus de transporte de 1260€ e parte paga fixa 480€.
-          Para elo propoñen un plan de recuperación durante o período comprendido entre o 2019 e 2021, distribuído do seguinte xeito:
.- Para o ano 2019: IPC real +2.5%, máximo 3%, do cal, sería consolidábel o 40%
.- Para o ano 2020: IPC real +3,5%, máximo 4%, do cal, sería consolidábel o 40% .- Para o ano 2021: IPC real +4,5%, máximo 5%, do cal, sería consolidábel o 40%
Todo isto, sempre que a marxe bruta de beneficio sexa maior ca cero. Isto é a diferenza entre vendas e custes compoñentes máis custe MOD e MOI máis custe gastos de fábrica.
Despois dunha amplísima discusión na que non se chega a ningunha conclusión faise un receso.
Á volta do receso a parte social respóstalle á Empresa que a súa proposta non cumpre ningún dos parámetros que lle deu na anterior reunión, que foron:
-          Aparcar o 2016 e 2017, e negociar estes anos aparte
-          Posibilidade de renegociación do salario 2017 no caso de non acadar carga de traballo
-          Recuperación sobre beneficios do perdido no 2018
-          Asegurar carga de traballo para a totalidade da plantilla actual
-          Asegurar traballo no 2018
-          Cargos de maior envergadura do Grupo para negociar estes puntos
A Empresa pide acraracións sobre algúns puntos e din que farán unha proposta sobre eses puntos.
Ambas partes emprázanse para o vindeiro xoves 31 de marzo ás 15 horas.

16ª REUNIÓN CONVENIO COMITÉ-EMPRESA

Vigo, a 11 de novembro de 2016

Dáse inicio a reunión manifestando a Empresa que corre présa asinar o Convenio, xa que ao estar adxudicado o vehículo ao Grupo este pode decidir adxudicar, o mesmo, a outra planta.

O CSI-F manifesta que como sindicato novo que son queren comezar dende o inicio porque teñen ideas que aportar.

A CUT manifesta que ao ter un interlocutor novo na negociación do Convenio queren comezar dende o inicio xa que non van asinar algo no que non participarou este interlocutor.

A CIG manifesta, ao igual co resto, que ao ter interlocutores novos queren iniciar a negociación dende o principio.

A Empresa resposta a estas pretensións dicindo que isto é coma un partido, se saes no minuto 85 do banquiño xogas os 5 minutos restantes e que non teñen inconvinte en escoitar as propostas destas seccións pero que non contemplan iniciar a negociación dende o inicio.

UXT, CCOO e CGT teñen algunha proposta no campo da saúde laboral que realizar e, a seguir, solicitan un receso.

Despois do receso, as  seccións sindicais de UXT, CCOO e CGT manifestan que se reiteran no dito no acta número 14 do Convenio con data de 19 de maio de 2016, conforme dan por bo o preacordo do 16 de abril do mesmo ano, dado que estaba ratificado pola plantilla e, a maiores, o proceso de votación foi validado por un xuíz. Por elo, entenden que deben proseguir cos puntos pendentes ata a data, pero, se as novas seccións sindicais, despois de dous meses, non tiveron tempo a poñerse ao día, non temos problema en emprazarnos a unha reunión á semana que vén.

A Empresa manifesta que non ten problema en emprazarnos á vindeira reunión pero entenden que se as seccións sindicais non asinantes do preacordo non van asinar o Convenio e, polo tanto, non entenden a interese que teñen estas seccións en negociar.

A CIG manifesta que queren mellorar o resto de puntos, en especial, a saúde.

A Empresa pregunta a estas seccións se van asinar o Convenio, non asinando o preacordo anteriormente, se se melloran outros puntos.

A CUT resposta que non. A CIG e o CSI-F non se pronuncian.

As seccións sindicais de UXT, CCOO e CGT en materia de saúde laboral queren realizar a seguinte proposta: No transcurso do período de busca dun posto adaptado ao persoal de Faurecia ADG con limitacións, a Empresa ocupará aos mesmos en tarefas de revisión de pezas e outras que, a día de hoxe, fan Empresas externas, sempre e cando, haxa a necesidade destes traballos, ou, no seu defecto, se envíen a casa cobrando como se fixo, anteriormente, con outros traballadores na mesma situación e, así, non agravar a lesión dos mesmos neste período.

A Empresa contesta que van estudar estudar esta petición.

 

As partes emprázanse para o vindeiro mércores 16 de novembro de 2016 de 10 a 13 horas.

 
UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.