WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

decembro2015

REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 1 de decembro de 2015
 
 
A Empresa dá comezo á reunión que estaba prevista para falar sobre os Ett´s para explicar os trocos habidos no calendario e que son os que a seguir se expoñen:
En decembro o derradeiro día de traballo será o 21 de decembro para os dous sistemas. Trócase, para a quenda da noite, o día 7 de decembro para o día 8 do mesmo . A noite arrincaría o día 6 de xaneiro e traballaría todos os domingos dese mes. 
O sistema 1 e 2 traballan todos os sábados e no sistema 2 a quenda variabel traballará en PSA sobre 9 horas e a quenda da noite pechará en PSA ás 5:40h.
Unha vez explicado os trocos de calendario pásase a falar dos días de parada de PSA en 2015 e 2016 e do diferencial de xornada xerado en 2015 e do que se xerará en 2016.
Despois de expoñer a problemática e facer un receso ambas partes ACORDAN utilizar o mediodía sobrante de diferencial de xornada deste ano para que o Sistema 2 non vaia ao ERE. Ambos sistemas irían a formación o día 22 de decembro. Así mesmo ambos sistemas disfrutarían os días 4 e 5 de xaneiro e ficaría un día de formación, tamén, para ambos sistemas.
Unha vez tratado este punto, proséguese a reunión co tema dos Ett´s, expoñendo os Responsábeis de UAP-2, UAP-1 e Loxística a relación de postos de traballo, indefinidos, eventuais e Ett´s, datos que serán anexados ao acta. De todo o explicado, en global, a Empresa manifesta que hai máis traballadores de Faurecia que postos de traballo e que queda craro a relación entre postos e Ett´s contratados.
O Comité di que estudará os datos e en próximas reunións manifestará as súas conclusións.
 

REUNIÓN ORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 21 de decembro de 2015
 
A Empresa antes de comezar a reunión comunica que Guadalupe Abilleira pasará ao posto de Relacións Laborais e ao posto de Administración de persoal Luis Freire. 
A Empresa comeza a reunión dando os dados de absentismo, horas extraordinarias e volumes do mes de novembro de 2015, os cales son anexados ao acta. Así mesmo corrixen o absentismo total da MOD do mes de outubro que era do 13,6 % en lugar de 10, 97%.
As previsións de volumes para o mes de xaneiro para ambos sistemas son:
SISTEMA 1
En xaneiro comezarase a traballar o día 6 na quenda da noite etraballaranse os sábados e domingos seguintes: 9,10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31.  Produciranse  1038 B9 e 292 M3/M4. A hora de peche da quenda da noite de PSA serán as 7:39h.
SISTEMA 2
En xaneiro comezarase a traballar o día 7 de xaneiro e traballarase os sábados: 9, 16, 23 e 30 a 8 horas
A semana 1 e 3 produciranse 570 vehículos/día.
As semanas pares en PSA alongarán a xornada 35 minutos, o cal, non terá trascendencia na nosa fábrica e producirán 596 vehículos/día.
A seguir a Empresa comunica que pagará a bolsa de horas da quenda da noite en xaneiro e que hoxe nos entregarán as cestas de nadal. Así mesmo a Empresa de vending anuncia un incremento de prezos de 2 céntimos no café e no resto de productos 4 céntimos. Así mesmo, lembran que para o vindeiro 8 de xaneiro convocaron ao Comité para a apertura da mesa negociadora do Convenio 2016.
O Comité amosa a súa disconformidade coa suba de prezos en cafés e resto de productos e manifesta o seu malestar por non ser consultados previamente. Ademáis, denuncia que Ramstad non paga as horas por acudir ao médico e entende que ten que cumprir as mesmas condicións laborais do Convenio de ADG.
A Empresa resposta que Ramstad ten que cumprir co mesmo salario pero que en materia de permisos ríxense polo seu Convenio Estatal de ETT´s.
O Comité resposta que non está de acordo e pregunta en que norma di que as Empresas de Traballo Temporal teñen que cumprir só co salario da Empresa na que prestan os seus servizos e para o resto de condicións se teñen que rexir polo seu Convenio.
A Empresa di que esta cuestión vén no artigo 37 do Convenio Estatal de ETT´s.
 
UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.