WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

novembro2013

REUNIÓN EXTRAORDINARIA COMITÉ-EMPRESA

En Vigo, a 26  de novembro de 2013

 

ORDE DO DIA:

-          ABSENTISMO, HORAS EXTRAORDINARIAS E VOLUMES DE PRODUCIÓN

-          PRODUCTIVIDADE

-          APLICACIÓN DO ERE

-          VARIOS

Absentismo, Horas extraordinarias e volumes de produción

A Empresa dá os dados de absentismo e horas extraordinarias do mes de outubro que é anexada ao acta.

SISTEMA 1

No mes de decembro vanse fabricar 1182 v/dia; 220 M3M4 E 962 B9. A noite pechará en PSA ás 3:33h.

Traballarase o sábado 30 de novembro e os domingos 1 e 15 de decembro a 7 horas. E os días 18 e 19 de decembro, previstos inicialmente como adecuación en PSA, traballaranse, ficando o 20 de decembro como dia de adecuación para o noso cliente, de ERE para os traballadores de FAURECIA ADG.

SISTEMA 2

Na  semana 49 e 51 faranse 602 vehículos/día, traballando PSA 7 horas 45´ pola tarde.

Na semana 48 e 50 faranse 640 vehículos/día.

O día 20 de decembro é adecuación de xornada para PSA.

A seguir a Empresa explica o ocorrido na pasada nómina de outubro e comprométese a enviar unha acraración á plantilla mediante un flash informativo. Tamén indican que regularizaron as horas correspondentes aos días 11 e 12 de marzo da bolsa de horas da noite, devolvendo +6 horas á mesma e regularizandoo salarialmente, e que se informará aos afectados desta quenda sobre este tema no top 5.  Tamén a empresa recoñece que os traballadores a xornada completa da quenda da noite carecen de bolsa de horas polo que os días 11 e 12 de marzo computaron como traballados.

O Comité pregunta se está constituída a Comisión da noite.

A Empresa resposta que non.

Aplicación do ERE

O Comité pregunta canta xente foi ao ERE o pasado mes de outubro e neste mes de novembro na quenda da noite.

A Empresa resposta que unha en outubro e ningunha en novembro.

O Comité pregunta por que foi unha en outubro e ningunha no mes de novembro.

A Empresa resposta que porque segundo as estimacións que teñen non vai facer falta.

O Comité di non entender porque nunhas ocasións se aplica o artigo do Convenio de ADG 13.3.2. e quere saber porque en marzo si, en outubro non, etc…

A Empresa di que traballa sobre previsións.

O Comité pregunta por que a esta persoa se lle mandou en setembro de descanso cando non tiña xeradas as horas para desfrutalas.

A Empresa di que porque o escenario era outro e que ainda que se lle advertiu que marchando de descanso ía quedar moi xusto de horas, este voluntariamente quixo ir de todos os xeitos.

O Comité replica que non lle consta que se lle advertira antes de ir de descanso e que se foi porque a Empresa prevía que ía poder recuperalos. Ademáis engade que houbo mala praxe, xa que de querer trocar o cadrante de descansos a Empresa só tería que acordar co Comité, segundo o Convenio, e poderíase modificar sen ningún problema.

Ao respecto aos descansos da quenda de noite a Empresa di que parou porque en función dos calendarios coñecidos o máis recomendábel era parar e que estes acordáronse falando individualmente con cada traballador.

O Comité indica que este é un exemplo máis de cómo a Empresa vulnera sistemáticamente o Convenio.

A Empresa di que non vulnera o Convenio e que aos traballadores da noite se lles aplica o Convenio, e que a quenda da noite ata o de agora quedou fóra dos EREs por mútuo acordo entre as partes.

O Comité replica que quedou fóra porque esta quenda xa tiña medidas de flexibilidade. A seguir, pregúntase se a Dirección mantense no que dixo diante da Inspección, conforme que ninguén máis da quenda da noite ía ir ao ERE porque se ía baixar a configuración para alongar a xornada de traballo.

A Empresa contesta que está formalizando está configuración para probala a semana que vén e poder aplicala en canto antes. Pero acrara que a JIT WINDOWS só permite unha marxe de tempo moi reducida, entorno a 15 minutos. Ademáis a Dirección acrara que diante da Inspección dixo que farán todo o posíbel para que ninguén da quenda da noite entre no ERE a día 20 de decembro.

 Productividade

O Comité lembra a Empresa que cando se fagan probas ten que darlle participación tamén aos delegados de prevención.

A Empresa comprométese a facelo así.

O Comité reclama que en cada posto os operarios teñan as gamas e tempos das diferentes configuracións.

A Empresa di que en cada liña hai unha carpeta con todas as gamas e que en cada posto hai unha secuencia de operacións como axuda.

O Comité denuncia que o luns trocouse no posto 11 de Inspección do lado de dereitos da liña 2  a gama, e que non dá tempo a realizar esta operación,  xa que a liña párase antes do tempo de ciclo estipulado.

Debido á ausencia do responsabel da UAP 2, a empresa analizarao con él e respostará.

Varios

O Comité pregunta se se planifica cun tempo suficiente que o operario teña unha data concreta para ir ao recoñecemento médico, porque logo se lle retrasa chegado o día.

A Empresa contesta que é a primeira información que ten e que dará contestación a este punto.

O Comité pregunta que se a Empresa ten craro que dunha xornada de traballo a outra teñan que ter 12 horas de descanso.

A Empresa resposta que o ten craro.

O Comité pregunta que vai suceder cos eventuais se a finais de ano deben horas.

A Empresa contesta que aos eventuais recuperarán os días que deixaron de traballar , coa intención de non incluilos no ERE, alongando a xornada como horas extraordinarias e con acordo das mesmas e que se a finais de ano é preciso, pasaránselle as horas que deban para o seguinte.

O Comité pide que se revise o posto de banquetas da zona de loxística, así como o do tren de B9,  xa que coas novas modificacións dos mixes os tempos e a ergonomía variaron bastante.

A Empresa contesta que o van revisar.

O Comité solicita unha reunión da comisión paritarira de seguemento do Convenio para tratar o tema da aplicación do ERE na quenda da noite polo artigo 13.3.3.2.. Ademáis solicitan que pidan permiso aos traballadores cando lle queiran fotografar ou filmar.


UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.