WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

enero2013


REUNIÓN XANEIRO 2013

 

A Empresa comeza dando os dados de absentismo, horas extras e volumes de produción do mes de decembro de 2012 que son anexados ao acta.

SISTEMA 1

O mes de febreiro faranse 1290 vehículos, dos cales 837 son B9 e 453 M3/M4. A quenda da noite pecha ás 5:28h ás 4 semanas. Tamén anuncian que se traballará os domingos 10, 17 e 24 de febreiro co mesmo horario que pola semán.

SISTEMA 2

A semana 6 faranse 460 vehículos, dos cales 24 son de B78. Na semana 7 faranse 349 vehículos, dos cales 24 son B78. A semana 8 son 460, dos cales 27 son B78.  A semana 9 faranse 349 vehículos , dos cales 40 son B78. No calendario de PSA o 1 de marzo aparece como día de adecuación. Os días 18 e 25 de xaneiro e 1 de febreiro, anteriormente comunicados, manteñense.

 

A seguir, a Empresa comunica que xa é oficial o IPC do ano pasado, un 2.9%, e que ían a actualizar as táboas salariais, para o cal, instarán ao comité para cotexalas. Tamén convocan a Comisión paritaria de seguemento de Convenio para o 24 de xaneiro ás 11h. Tamén respostan a unha pregunta que se lle fixera sobre o pago das nóminas das empregadas da limpeza que cobraban con atraso, ao que din que cobraron o día 4 en lugar do día 3 de decembro.

O Comité, a isto último, di que cobraron a paga extra en xaneiro e insta á Empresa a que investigue ou averigüe o número de horas que fan os camioneiros que traballan en CIL.

O Comité tamén insta á Empresa a que calquera anuncio que teña que facer sexa chamando a unha representación de cada unha das seccións sindicais que hai na planta.

A Empresa contesta que chamou a 4 persoas para dicirlles que dentro dun conflicto na Empresa COPO, un dos puntos é a recolocación de traballadores nesta Planta. Comentan que saben que houbo onte unha reunión pero que non saben que aconteceu na mesma.

O Comité di que a día de hoxe non ten sentido que a Empresa presente un ERE cun ano de duración e que agora se vaia contratar persoal e pregunta se van a entrar ou non.

A Empresa resposta que parece que si, pero que de momento non teñen información para dar ao Comité.

O Comité pregunta se non saben nada como é que onte informaron a unha representación do Comité para darlle dados máis concretos.

A Empresa contesta que chamou a catro señores, pero non lles deu máis información da aquí comentada.

O Comité pregunta cando entraría este persoal e para cando estará o 100% da produción do B78.

A Empresa resposta que entrarían en xullo e que o B78 estará cunha subida en cadencia e cunha estimación de 500 vehículos/día.

O Comité fala do tema xa mencionado en anteriores reunións sobre o de que os ETT´s da noite contrátanse por unha semana e logo están un día ou dous.

A Empresa di que isto non é habitual e que sucedeu nalgunhas ocasións e que se alguén ten algún problema que o comunique e non se lle contrata por pouco tempo, e que é totalmente legal, pero que o voltará a preguntar.

O Comité insiste en que isto xera un problema para as persoas que o sofren e que segundo o artigo 30 do Estatuto dos traballadores a Empresa ten que pagar o salario polo tempo contratado. Por isto o Comité estudará o tema xurídicamente e tomará as medidas que estime oportunas.

O Comité avisa que dentro de pouco vaise incumprir o Convenio ao respecto dos descansos da noite e que non entende que a día de hoxe non haxa aínda un cuadrante para ditos descansos.

A Empresa di que o está analizando.

O Comité pregunta se vai haber descansos.

A Empresa di que si vai haber descansos.

O Comité di cando vai ter resposta de como van ser os descansos.

A Empresa resposta que para a semana que vén.

O Comité di que a Empresa está incumprindo o artido 15.4 do Convenio no referente ás horas extraordinarias e a igualdade á hora de realizalas, polo que vai estudar denunciar este tema.

O Comité pídelle que cando haxa anomalías nas nóminas, como este mes na liña 2, que faga notas acraratorías xunto coa nómina para que a xente saiba o que se lle desconta.

UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.