WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

convenio

 

 
CONVENIO COLECTIVO
DE
ASIENTOS DE GALICIA, S.A.
2014-2015
 

 
ÍNDICE 

CAPITULO I - ÁMBITO, VIXENCIA E ESTRUTURA. 
Artigo 1. - Ámbito territorial. 
Artigo 2. - Ámbito persoal. 
Artigo 3. - Ámbito temporal. 
Artigo 4. - Prórroga e denuncia. 
Artigo 5. - Absorción e compensación. 
Artigo 6. - Condicións máis beneficiosas. 
Artigo 7. - Vinculación á totalidade. 

CAPITULO II - ORDENACIÓN DO TRABALLO. 
Artigo 8. - Organización. 
Artigo 9. - Absentismo. 
Artigo 10. - Calidade. 
Artigo 11. - Sistema produtivo. 

CAPITULO III - XORNADA DE TRABALLO. 
Artigo 12. - Duración e distribución. 
Artigo 13. - Ordenación do tempo de traballo. 
Artigo 14. - Horarios de traballo. 
Artigo 15. - Horas extraordinarias. 
Artigo 16. - Vacacións. 
Artigo 17. - Permisos retribuídos. 

CAPITULO IV - EMPREGO E CONTRATACIÓN. 
Artigo 18. - Contrato de traballo. 
Artigo 19. - Contratación temporal e a tempo parcial. 
Artigo 20. - Formación. 
Artigo 21. - Empresas de traballo temporal. 
Artigo 22. - Subrogación de empresa auxiliar e contratos 
Artigo 23. - Preaviso finalización de contrato. 
Artigo 24. - Indemnización de contratos non indefinidos. 

CAPITULO V – CLASIFICACIÓN PROFESIONAL. 
Artigo 25. - Grupos e niveis profesionais. 

CAPITULO VI - MOBILIDADE FUNCIONAL. 
Artigo 26. - Mobilidade funcional 

CAPITULO VII - EXCEDENCIAS. 
Artigo 27. - Excedencia por coidado de fillos/ás e familiares. 
Artigo 28. - Excedencia voluntaria. 
 
CAPITULO VIII - SEGURIDADE, HIXIENE E SAÚDE LABORAL. 
Artigo 29. - Seguridade e saúde laboral. 
Artigo 30. - Vixilancia saúde e recoñecemento médico. 
Artigo 31. - Risco grave e inminente. 
Artigo 32. - Protección á maternidade. 
Artigo 33. - Prendas de traballo. 
Artigo 34. - Drogodependencia. 
Artigo 35. - Lesións permanentes non invalidantes. 
Artigo 36. - Pantallas de visualización. 
Artigo 37. - Acoso 
Artigo 38. - Capacidade diminuída. 
Artigo 39. – Medio ambiente. 

CAPITULO IX – PERCEPCIÓNS ECONÓMICAS. 
Artigo 40. - Salarios. 
Artigo 41. - Conceptos salariais. 
Artigo 42. - Traballo nocturno. 
Artigo 43. - Baixas por enfermidade común ou accidente de traballo. 
Artigo 44. - Desprazamentos. 
Artigo 45. - Pagamento do salario. 

CAPITULO X - DISPOSICIÓNS VARIAS. 
Artigo 46. - Seguro colectivo. 
Artigo 47. - Fondo Social de préstamos. 
Artigo 48. - Desconto cliente. 

CAPITULO XI - REXIME DISCIPLINARIO. 
Artigo 49. - Código de conduta. 
Artigo 50. - Graduación das faltas. 
Artigo 51. - Faltas leves. 
Artigo 52. - Faltas graves. 
Artigo 53. - Faltas moi graves. 
Artigo 54. - Réxime de sancións. 
Artigo 55. - Prescrición. 

CAPITULO XII - XUBILACIÓN. 
Artigo 56. - Xubilación. 

CAPITULO XIII - DEREITOS SINDICAIS. 
Artigo 57. - Garantías sindicais. 
Artigo 58. - Reunións do Comité de empresa. 

CAPITULO XIV-CONDICIÓNS OBLIGACIONAIS 
Artigo 59. - Comisión paritaria. 
Artigo 60. - Paz laboral. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

ANEXO I.- CADRO CODIR
ANEXO II.- ARBORE DE PARENTESCOS
ANEXO III.- TÁBOA SALARIAL 


 
ASIENTOS DE GALICIA, SA

CAPITULO I - ÁMBITO, VIXENCIA E ESTRUTURA 
Artigo 1º. - Ámbito territorial.
O presente convenio será de aplicación exclusivamente para Asientos de Galicia SA. 
Artigo 2º. - Ámbito persoal.
 O presente convenio será de aplicación a todo o persoal do equipo existente no momento da súa sinatura e a todo aquel que se incorpore con posterioridade a esta, agás o Comité de Dirección a quen se lle aplicarán as condicións establecidas no seu contrato de traballo. No anexo I do presente convenio recóllense os postos incluídos no Comité de Dirección.
 
Artigo 3º. - Ámbito temporal. 
Este convenio entrará  en vigor o día seguinte a súa publicación no Diario Oficial correspondente, se ben os efectos económicos previstos no artigo 40 e no anexo lll "taboas salariais" se retrotraerán ó día 1 de xaneiro de 2014; finalizando a sua vixencia o 31 de decembro de 2015. 
Artigo 4º. - Prórroga e denuncia. 
O presente convenio non precisará denuncia ningunha, considerándose denunciado ó seu vencemento de forma automática. Non obstante se algunha das partes interesadas quixese anticipar a súa denuncia, esta soamente se poderá realizar nun prazo non superior a 3 meses antes do seu vencemento. En tanto non se substitúa o seu contido por outro convenio do mesmo rango, quedará prorrogado ata a entrada en vigor do seguinte. 
Artigo 5º. - Absorción e compensación. 
As condicións establecidas neste convenio serán compensables e absorbibles, en cómputo anual, con calquera outras existentes no momento da súa entrada en vigor, gozadas de forma individual. 
Artigo 6º. - Condicións máis beneficiosas. 
Non obstante o disposto no artigo anterior, as condicións económicas gozadas individualmente, que excedan por todos os conceptos e en cómputo anual das previstas no presente convenio, respectaranse "ad personam", pasando a integrar o complemento persoal do traballador/a. 
Artigo 7º. - Vinculación  á totalidade. 
As condicións pactadas neste convenio forman un todo orgánico indivisible e para os efectos da seu aplicación serán consideradas globalmente e en termos anuais. Para o caso de que a xurisdición laboral declarase ilegal algún artigo deste Convenio, unicamente se verá afectado este naquilo que se tivese alterado pola autoridade xudicial. 
CAPÍTULO II - ORDENACIÓN DO TRABALLO 
Artigo 8º. - Organización. 
A organización de traballo, conforme ó previsto neste Convenio, corresponde ó empresario, quen a levará a cabo a través do exercicio regular das súas facultades de organización económica e técnica, dirección e control de traballo e das ordes necesarias para a realización das actividades laborais correspondentes.
No suposto en que se delegasen facultades directivas, esta delegación farase de modo expreso, de xeito que sexa suficientemente coñecido, tanto polos que reciban a delegación de facultades, como polos que despois serán destinatarios das ordes recibidas.
As ordes que teñan por si mesmas o carácter de estables deberán ser comunicadas expresamente a todos os afectados/as e dotadas de suficiente publicidade.
A organización do traballo ten por obxecto alcanzar na empresa un nivel axeitado de produtividade baseado na óptima utilización dos recursos humanos e materiais. Para este obxectivo é necesaria a mutua colaboración das partes integrantes da empresa: dirección e traballadores/as.
A representación legal dos traballadores/as velará porque no exercicio das facultades antes aludidas non se conculque a lexislación vixente. 
Artigo 9º. - Absentismo. 
Co obxectivo de conseguir a redución do absentismo, conscientes do prexuízo ocasionado á boa marcha da planta e á produtividade desta, acórdase, manter a prima de "non absentismo". Esta prima de non absentismo, acordada polas dúas partes, consistirá en:
Todos os traballadores/as da empresa percibirán na súa nómina mensual unha prima para cada ano de vixencia do Convenio establecida no aexo lll, exceptuando aqueles que durante o mes natural teñan máis de tres ausencias ó traballo; nestes casos non se aboará prima. Non se considerarán para este cómputo as ausencias por maternidade, deber público inescusable, horas sindicais e os descansos da quenda de noite, así como os xerados por horas extras.
Sen prexuízo do establecido no parágrafo anterior para a aplicación da prima de "non absentismo", a Dirección da Empresa e a RLT comprométense a levar á Comisión Paritaria este problema ó obxecto de encontrar solucións a este. 
Artigo 10º. - Calidade. 
A calidade dos produtos obtidos como consecuencia da prestación dos servizos laborais dos traballadores/as da empresa, responderá ás condicións fixadas por esta e de acordo coas instrucións que a tal fin se instrumentasen. A dirección da empresa e a RLT, tendo en conta a importancia vital que o concepto calidade ten no sector en que se encontra encadrada a empresa, conveñen a implantación de políticas encamiñadas á consecución dunha mellora continua da calidade, en especial as derivadas dos principios do Sistema Excelencia Faurecia. 
Artigo 11º. - Sistema Produtivo 
Para calquera cambio na organización produtiva aplicarase a resolución do A.G.A. con n.º de expediente 8/2007, do 10 de abril; e dicir, establecerase coma requisitos de  procedemento o coñecemento individual e colectivo dos tempos e rendementos exisibles, os requisitos de formación e tempos de adaptación. 
O sistema produtivo implantado na empresa é o denominado MTM e realizado en "Xusto a Tempo" para a atención ó cliente. O rendemento óptimo é o que se corresponde co nivel de actividade 100 MTM, que se corresponde coa actividade 111 da escala centesimal 100-133 e co 66,6 na escala Bedaux 60-80. Percíbese unha retribución do 11% do salario base, que se denomina Incentivo. Este incentivo aboarase nas doce mensualidades e tamén nas dúas pagas extraordinarias. Para os contratos de noite a tempo parcial, aplicarase a parte proporcional do Incentivo de Produción nas dúas pagas extras. 
Establécese unha Comisión Paritaria de Tempos, formada por un membro de cada sección sindical representada no Comité e o mesmo número de persoas pola Dirección da empresa, ó obxecto de tratar todo o relacionado coa aplicación dos tempos produtivos; a devandita comisión regulará o seu propio regulamento de funcionamento. 
A Dirección da Empresa, nas reunións mensuais que manteña coa RLT, comprométese a facilitar información, con carácter previo, sobre as modificacións que afecten ó sistema produtivo. 
CAPITULO III - XORNADA DE TRABALLO 
Artigo 12º. - Duración e distribución. 
A xornada de traballo establécese en 1758 horas de traballo en cómputo anual durante a vixencia deste convenio.
Para os efectos da súa distribución consideraranse non laborables os días 24 e 31 de decembro de cada ano.
O calendario laboral será elaborado anualmente pola dirección da empresa e a RLT, despois de coñecer o calendario do cliente, axeitando a distribución das xornadas á marcada polo noso cliente, debendo estar aprobado, en todo caso, antes do 30 de abril de cada ano. Determinado o calendario, este poderá verse modificado de acordo coas variacións do calendario do cliente, ó obxecto de manter a actividade "just in time".
Sen prexuízo de que a xornada a realizar polos traballadores/as de ADG será a establecida no parágrafo primeiro deste artigo, o número de xornadas de traballo ordinarias a realizar individualmente por cada traballador/a -días laborables- será o mesmo que o número de xornadas de traballo ordinarias que realicen os traballadores/as de produción do noso cliente. Entendendo por xornadas ordinarias aquelas comprendidas entre luns e venres.
A Partires do 1 de Xaneiro de 2015, o diferencial entre a xornada establecida no parágrafo primeiro deste artigo e a xornada do cliente será obxeto da seguinte aplicación:
a)      O ano que se traballe máis de 220 xornadas, a metade do tempo traballado do diferencial de xornada, xerará parte dunha bolsa positiva a efectos de paliar os ERE's que se poideran materializar nos anos seguintes.
b)    No caso que dito diferencial entre xornadas non se traballase, a metade do mesmo destinaríase a impartición de formación e a outra metade sería disfrutada polos traballadores/as.
Artigo 13º. - Ordenación do tempo de traballo. 
A)   Quendas de mañá e tarde:
 
1. Establécese a habilitación, se o cliente o require e a empresa considérao necesario, de sábados laborables en quenda de mañá; estes sábados, de carácter voluntario, terán unha retribución equivalente ó valor da hora extraordinaria ou, se o traballador/a elíxeo, a unha compensación en descanso, en tempo equivalente á retribución (horas traballadas por 1,75). 
2. A empresa, no caso de non poder cubrir con voluntarios/ás unha das quendas de traballo de ditos sábados, despois de esgotar todas as posibilidades de voluntariedade e sempre que se trate dunha quenda produtiva en "sincro", determinará as medidas necesarias que garantan a subministración ó cliente, logo de información ó Comité de empresa.
 
3. Quedarán salvagardados aqueles casos que, por razón de índole familiar ou persoal, estean encadrados no punto 2 deste artigo. 
B) Quenda de noite: 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Os traballadores/as adscritos á quenda de noite son contratados baixo a modalidade de contrato a Tempo Parcial de 1319 horas anuais, que se distribúen de forma irregular durante o ano, e forman parte da quenda de noite fixa - non rotativa. Este número de horas corresponde a unha media de 6 horas ó día e 5 días á semana, pero ó ser a súa distribución irregular, pode haber días de máis de 6 horas traballadas e semanas de máis de 5 días. 
2. OBXECTO. 
A característica desta distribución irregular vén dada, de xeito directo, pola distribución irregular destas mesmas xornadas no noso cliente e o "enciclado" e sistema de traballo "Xusto a Tempo" que constitúe o noso servizo-produto, e, de xeito indirecto, polas flutuacións de vendas no sector e os axustes que os fabricantes fan para adaptarse e acompañar estas flutuacións.
Isto leva consigo, no noso caso práctico, que un traballador/a teña que traballar máis de 30 horas nunha semana, por realizar máis de 6 horas ó día ou por traballar máis de 5 días á semana en determinados meses do ano, e pola contra traballe menos de 30 horas nunha semana por traballar menos de 6 horas ó día, ou nalgunha semana concreta menos de 5 días.
Dada a característica "Xusto a tempo", esta quenda non poderá facer nunha xornada menos horas de traballo que as que fai o noso cliente, aínda que si podería alongala para cubrir as necesidades do mesmo. 
3. REGULACIÓN. 
3.1 MARCO DE XORNADA E CALENDARIO NA QUENDA DE NOITE: 
Esta quenda dispón dunha distribución de xornadas, e polo tanto calendario, distinto ó resto de quendas ou xornadas existentes na empresa. Así, a súa xornada teórica (dada a súa distribución irregular) é de 6 horas de traballo efectivo ó día e 30 horas de traballo efectivo cada semana de cinco días, sendo que a semana empeza en domingo e remata en venres.
A xornada anual base é de 1319 horas. O horario de traballo de cada liña de montaxe da quenda de noite aplícase a todos os traballadores/as da liña por igual, non podendo realizar de xeito individual un horario menor que este; sen prexuízo da realización de horas complementarias por parte dalgúns traballadores/as, como continuación á xornada. 
3.2 BOLSA DE HORAS 
A liquidación desta bolsa de horas no seu exceso, producirase dentro do ano natural. 
HORAS POSITIVAS (+) 
Para xestionar as flutuacións da produción existirá unha bolsa de horas, á que irán parar todas as horas que excedan de 6 ó día e todas as que se fagan o sexto día, no caso de traballar 6 días á semana (sempre e cando non haxa festivos de luns a venres; nas semanas con festivos entenderanse días a maiores: o quinto se hai un festivo; o cuarto, no caso de dous festivos e así sucesivamente); en ambos os dous casos as horas producirán un apuntamento de horas na bolsa con signo positivo. 
HORAS NEGATIVAS (-) 
Tamén producirán un apuntamento na bolsa, pero con signo negativo, as horas que falten para completar 6 horas ó día ou 30 horas á semana. 
DESCONTO DE HORAS NA BOLSA (minorar a bolsa) 
Os descansos non xerarán ningún apuntamento, só descontan horas da bolsa; por cada día de descanso descóntanse 6 horas. 
3.3. RETRIBUCIÓN E COMPENSACIÓN: 
Sobre a base da distribución irregular da xornada: 
3.3.1. Cada xornada que exceda de 6 horas ó día e todas as que se fagan o sexto día no caso de traballar 6 días á semana (sempre e cando non haxa festivos de luns a venres; nas semanas con festivos entenderanse días a maiores: o quinto se hai 1 festivo, o cuarto no caso de 2 festivos e así sucesivamente), o traballador/a percibirá: 
·     Pagamento da hora 7ª e sucesivas, e todo o que se traballe o sexto día ó importe da diferenza existente entre o valor da hora complementaria nocturna (segundo a fórmula) e o da hora ordinaria da quenda de noite a tempo parcial.
·      
·     Paso desas mesmas horas a unha bolsa de horas que xere descansos retribuídos, ó valor de hora ordinaria da quenda de noite a tempo parcial. 
3.3.2. Cada xornada que non alcance 6 horas/día, o traballador/a percibirá: 
·     Pagamento dun total de 6 horas/día, ó valor de hora ordinaria da quenda de noite a tempo parcial.
 
·     Paso das horas de diferenza existente ata chegar ás 6 horas á bolsa pero con signo negativo (en caso de que o traballador/a non teña horas positivas); desconto da bolsa do mesmo número de horas (cando a bolsa é positiva). 
A retribución de 1319 horas está sempre garantida.
                                    
                              SB X 14    incentivo X 12   Plus voluntario TN X 12   Plus nocturn. X 12
Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.H. compl Noct =( ---------   + ---------------------    +  ------------------      +  --------------------  ) X 1,75
                           Hanual TC      Hanual TC           Hanual TC                 Hanual TC 
 
 
Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.                                          SB X 11    incentivo X 11     Plus voluntario TN X 11     Plus nocturnidade X 11
Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Hora ordinaria Nocturna=   ----------- + ---------------  + ------------------------- +  -----------------------        
                                       Hanual TC   Hanual TC       Hanual TC                    Hanual TC 
 
3.4. CUADRANTE DE DESCANSOS. 
Os descansos, ós que terán preferencia os traballadores/as que traballaran en domingo, regularanse por medio dun cuadrante. Os descansos permitirán regular a bolsa de horas. 
O cuadrante de descanso rexerase polo seguinte criterio: 
Cada vez que o traballador/a acumule +30 horas, procederase a un descanso mínimo de cinco días consecutivos, regulados nun período máximo de dous meses, contados dende o momento en que superou este tope. Este descanso será de luns a venres (desconto de 30 horas positivas agás no caso de que haxa festivos nesa semana na que serán 30 - nº de festivos X 6), estará encadeado anterior e posteriormente ós fins de semana, entendendo que o último fin de semana soamente implica o sábado. 
O cuadrante estará exposto publicamente o mes anterior ó goce, non podendo ser modificado sen acordo entre a Empresa e o Comité. 
3.5. DELIMITACIÓN TEMPORAL DA BOLSA DE HORAS. 
O cómputo da bolsa será dentro do ano natural. 
4. PERMANENCIA NA QUENDA DE NOITE: 
Co fin de dar posibilidade de renovar a quenda de noite, para evitar a permanencia durante anos nesta: 
·     Cando exista a posibilidade de realizar un contrato indefinido na quenda de día a tempo completo, este será para un traballador/a indefinido da quenda de noite, e o traballador/a eventual ó que se lle ofreza o contrato indefinido, pasará a cubrir a vacante da quenda de noite; salvo casos especiais que se estudarán na Comisión de seguimento deste acordo.
 
·     Poderase solicitar traballar na quenda de día, despois da permanencia dun período mínimo de 12 meses na quenda de noite, e tendo en conta o sistema de prioridade máis abaixo indicado.
As vacantes que queden na quenda de día deberanse cubrir con traballadores/as da quenda de noite, tendo en conta o sistema de prioridade seguinte: 
1º. Preferencia ós traballadores/as con problemas de saúde ou familiares. 
2º. Traballadores/as con máis antigüidade na quenda de noite. 
3º. Traballadores/as que teñan responsabilidades familiares (coidado de fillos/fillas…) 
Estas circunstancias deberán ser xustificadas fidedignamente. 
5. COMISIÓN DE SEGUIMENTO: 
Crearase unha comisión de seguimento, composta por un membro de cada sindicato dos presentes no Comité  e polo Director de planta e o Responsable de recursos humanos da empresa. Esta comisión, que velará polo cumprimento deste acordo, poderase reunir a petición de calquera das partes. 
6. NOVAS CONTRATACIÓNS:
Non obstante o establecido nos puntos anteriores do presente apartado B), a empresa poderá formalizar novas contratacións a tempo parcial con distribución irregular da xornada de traballo de acordo co establecido no Art. 12 do Estatuto dos traballadores, sen aplicar polo tanto as condicións establecidas no apartado B).
A característica desta distribución irregular vén dada, de xeito directo, pola distribución irregular destas mesmas xornadas no noso cliente e o "enciclado" e sistema de traballo "Xusto a Tempo" que constitúe o noso servizo-produto, e, de xeito indirecto, polas flutuacións de vendas no sector e os axustes que os fabricantes fan para adaptarse e acompañar estas flutuacións.
O horario de traballo de cada liña de montaxe da quenda de noite aplícase a todos os traballadores/as da liña por igual, non podendo realizar de xeito individual un horario menor que este; sen prexuízo da realización de horas complementarias por parte dalgúns traballadores/as, como continuación á xornada. 
Os traballadores así contratados deberán ingresar co salario de especialista, devengando todolos pluses que se correspondan con dita categoría e nos términos que para cada un se establezcan.
A xornada anual de traballo deste persoal será como mínimo de 880 horas, se ben estes novos contratados a tempo parcial, poderán realizar horas complementarias ata un límite igual ó 60% das horas ordinarias contratadas.
Artigo 14º. - Horarios de traballo. 
O traballador/a deberá encontrarse en disposición de iniciar a súa actividade no posto de traballo, coa súa correspondente indumentaria, ó toque de sirena ou outro sistema establecido.
A xornada anual de traballo realizarase mediante a asignación do traballador/a ás seguintes modalidades e quendas de traballo: 
a)    - Xornada partida: de luns a xoves
 
 
MAÑÁ
                      08:00
Flexibilidade de 1/2 hora na hora de entrada.
TARDE
Flexibilidade a mediodía entre 1 e 2 horas. Horario de saída despois de concluir as 8 e ½ horas de traballo.
 
   - Xornada para os venres
XORNADA ÚNICA
08:00
Flexibilidade de ½ h. na hora de entrada .
E saída despois de concluir as 6 horas de traballo.
 
b) Xornada continuada: de luns a venres, con rotación semanal, e co seguinte horario:
Primeira quenda (mañá)
Segunda quenda (tarde)
De 6,00 a 14,00 horas
De 14,00 a 22,00 horas
 
     c) Xornada continuada: De luns a venres, en quenda fixa, e co seguinte horario de 
referencia:
Terceira quenda (noite)
De 22,00 a 6,00 horas
 
     d) Quenda de noite a tempo parcial: Estarase a todo o disposto no art.º13, apartado B.
 
Non obstante a banda horaria indicada, esta quenda leva consigo a prestación da xornada laboral de forma irregular en canto á hora de finalización desta; quedando esta referida ás necesidades puntuais e diarias de subministración ó noso cliente. 
O descanso semanal nesta quenda, realizarase como mínimo os sábados de cada semana e ata o inicio da quenda do domingo ou do luns, en réxime de traballo de 5 ou 6 días á semana segundo calendario de subministración ó cliente.
Os descansos para o bocadillo e outras pausas industriais manteranse nos mesmos termos que se viñan realizando, sen que o descanso para o bocadillo, aínda que retribuído, teña consideración de xornada efectiva de traballo. 
O persoal de oficinas observará  de forma singular un horario específico para a tempada de verán, comprendido entre as 07:00 ás 15:00 horas, cun descanso de 15 minutos durante dita xornada e con flexibilidade de media hora á entrada e á saída. O período de realización de dito horario será para o ano 2014 dende o 15 de Xuño ata o 15 de setembro, e, a partir do ano 2015 entre o 1 de xuño e o 15 de setembro de cada ano. 
En todo caso, a práctica deste horario de verán deberá garantir o servizo correspondente na forma que determine o xefe de cada departamento afectado asegurando como mínimo un integrante de cada departamento como retén. O número de persoas integrantes do retén será determinado polo responsable de cada departamento. 
Artigo 15º.- Horas extraordinarias.
Terán a consideración de horas extraordinarias, aquelas que excedan da duración da xornada ordinaria, non considerándose a tal fin as realizadas como consecuencia da distribución irregular da mesma. A iniciativa do traballo en horas extraordinarias corresponde á empresa, sendo de libre aceptación polo traballador/a, agás as que teñan a súa causa en forza maior nos termos establecidos no presente convenio.
Son horas extraordinarias de forza maior, aquelas que se realicen a causa un acontecemento extraordinario, orixinado por causas alleas á propia actividade empresarial: incendio, inundación, explosión, derrubamento, etc.
Son horas extraordinarias estruturais, as que se realicen para atender pedidos ou períodos punta de produción, ausencias imprevistas, cambios de quenda, ou outras circunstancias de carácter estrutural derivadas da natureza da actividade.
Ditas horas realizaranse atendendo ó principio de igualdade de oportunidades de todos os traballadores/as da sección que deba prolongar a súa xornada e compensaranse segundo o establecido no anexo I, ou en tempo equivalente de descanso, sendo o traballador/a que decida a modalidade de cobro. Así mesmo, aqueles traballadores/as que realicen xornadas en domingo, poderán elixir entre o pago destas horas como extraordinarias, ou unha compensación en descanso en tempo equivalente á retribución (horas traballadas x 1,75).
A Dirección da Empresa informará, nas reunións mensuais co RLT, das horas extras realizadas no mes anterior.
As horas extraordinarias aboaranse de acordo á seguinte fórmula: 
 [( Salario base X 14) + ( Incentivo X 12 ) + CA]
Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.H extras = -------------------------------------------------X 1,75
     Horas efectivas de traballo 
 
C.A. = Complemento de antigüidade consolidada
 
Artigo 16º.- Vacacións.
As vacacións coincidirán sempre, en canto á súa data de goce, coas do calendario do noso cliente. O calendario laboral será elaborado anualmente pola Dirección e o Comité de Empresa despois de coñecer o calendario do cliente, debendo estar aprobado antes do 30 de abril.
As partes reuniranse para acordar e levar a cabo calquera modificación en canto a sistema e data de goce das vacacións regulamentarias, posterior ó establecemento das mesmas, garantindo o establecido no artigo 38.3 do Estatuto dos Traballadores.
A duración das vacacións será  de 24 días laborables. O abono das mesmas estará composto por salario base, complemento de antigüidade consolidada, a media do incentivo cobrado nos últimos tres meses e a mellora voluntaria, se a houbese.
Todo o persoal que, antes ou durante o período de vacacións, estea en situación de incapacidade temporal, terá dereito ó goce das mesmas ou da parte pendente, nos termos previstos legalmente.
O período de devengo das vacacións é do 1 de xaneiro ó 31 de decembro.
En canto ó goce das vacacións, acórdase o establecemento dunha semana flotante de vacacións que se gozará en días individuais ó longo do ano. En caso de existir necesidade de recorrer a esta medida por razóns de calendario do cliente, primeiro cubriranse as vacantes con voluntarios e, no caso de que estes sexan insuficientes, a empresa e o comité reuniranse para buscar fórmulas que garantan a subministración JIT ó noso cliente, sen que se poida renegociar a contía que se aboará ós afectados. En caso de facerse uso desta posibilidade, aboaranse 158,62€ en concepto de plus de dispoñibilidade ós traballadores afectados. Importe que se incrementará no IPC de aplicación para determinar os salarios do ano 2015.
Artigo 17: Permisos retribuídos.
a) 16 días naturais en caso de matrimonio de traballador/a, independentemente do sexo dos seus compoñentes.
b) 3 días laborables en caso de nacemento de fillo/a, adopción e acollemento.
c) 15 días naturais en caso de falecemento de fillo/a ou de cónxuxe.
d) 5 días naturais en caso de falecemento de pais.
e) 3 días naturais en caso de falecemento de irmáns/as, netos/as, avós/as, pais políticos, avós/as políticos e fillos/as políticos.
f) 3 días naturais en caso de enfermidade grave, hospitalización ou intervención quirurxica sen hospitalización con reposo domiciliario de cónxuxe e fillos/as, circunstancia que deberá ser xustificada. Este permiso poderá utilizarse durante a existencia do feito causante, según determinación do traballador. Neste caso será necesario acreditar a data de inicio da licenza e que a hospitalización ou o reposo manteñense na data do disfrute.
g) 2 días naturais en caso de enfermidade grave, hospitalización ou intervención cirúrxica sen hospitalización que precise repouso domiciliario de familiar ata 2º grao de consanguinidade ou afinidade, circunstancia que deberá ser xustificada. Este permiso poderá utilizarse durante a existencia do feito causante, según determinación do traballador . Neste caso será necesario acreditar a data de inicio da licenza e que a hospitalización ou o repouso mantense na data do goce.
h) 1 día natural no caso de traslado de domicilio habitual.
i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.
j) Polo tempo indispensable para o cumprimento dun deber inescusable de carácter público ou persoal. Cando conste nunha norma legal convencional un período determinado, estarase ó que dispoña en canto a duración da ausencia e á súa compensación económica.
k) 1 día natural en caso de matrimonio de fillos/as, irmáns/as.
l) 1 día natural en caso de falecemento de tíos/as, en grao de consanguinidade co traballador.
No suposto f) ó traballador/a que precisase desprazarse a máis de 150 Km. concederáselle 1 día natural máis.
Nos supostos d), e) e f) ó traballador/a que precisase desprazarse fóra de Galicia concederánselle 2 días naturais máis.
No caso de necesidade, previo aviso e xustificación, a Empresa poderá conceder un permiso sen retribuír, dunha duración máxima de 10 días naturais, por razón de desprazamento en caso de enfermidade grave de parentes ata segundo grao de consanguinidade.
Todo o exposto neste artigo será  de aplicación para as parellas de feito fidedignamente acreditadas e inscritas no Rexistro Público correspondente.
Recollerase no anexo II deste convenio un cadro de parentescos.
CAPITULO IV – EMPREGO E CONTRATACIÓN.
Artigo 18º.- Contrato de traballo.
O contrato de traballo será subscrito entre empresa e traballador/a por escrito, con entrega a este dun exemplar dentro dos 10 días laborables seguintes a súa incorporación, con arranxo a calquera dos modelos aprobados por disposición de carácter normativa, que necesariamente deberá ser inscrito na oficina de emprego.
Farase constar en todos os contratos de traballo o contido xeral das condicións que se pacten e o grupo profesional ou categoría en que queda encadrado o traballador/a e, en todo caso, o contido mínimo do contrato.
Considérase como contido mínimo do contrato:
A identificación completa das partes contratantes; a localización xeográfica e denominación, no seu caso, do centro de traballo ó que queda adscrito o traballador/a; o domicilio da sede social da empresa; o grupo, nivel ou categoría profesional, especialidade, oficio ou posto de traballo en que quede adscrito o traballador/a; a retribución total anual inicialmente pactada e a expresión e a identificación do convenio colectivo aplicable.
Entregarase unha copia básica dos contratos que se formalicen por escrito á representación dos traballadores/as.
1- A Empresa notificará ós representantes legais dos traballadores/as nun prazo de 15 días laborais as prórrogas dos contratos de traballo das que a copia básica foi entregada, así como as denuncias correspondentes ós mesmos.
Os períodos de proba para o persoal de novo ingreso serán os seguintes:
Técnicos/as titulados/as     6 meses
Técnicos/as non titulados/as    2 meses
Administrativos/as     1 mes
Profesionais de oficio     1 mes
Por debaixo da categoría de profesionais de oficio, para o resto das categorías   2 semanas 
No non regulado estarase ó disposto no artigo 14 do Estatuto dos Traballadores.
2- Contrato para o fomento da contratación indefinida:
As partes asinantes do presente Convenio acordan aplicar a lexislación vixente que regula estes contratos en cada momento.
Artigo 19º.- Contratación temporal e a tempo parcial.
A política de ADG en canto a contratación  é fomentar a estabilidade no emprego, a condición de que as circunstancias do mercado así o permitan. A empresa comprométese a alcanzar a porcentaxe de contratación indefinida, ó longo do presente convenio, da orde dun mínimo do 80% do persoal con contratación indefinida.
A nova contratación que se realice a partir da sinatura do presente convenio tenderá, sempre que o mercado de traballo reúna as características, á contratación de maneira equitativa entre homes e mulleres.
Para facilitar a incorporación ó mercado do traballo de persoas minusválidas, reservaranse un 2% dos postos de traballo para este fin.
Contrato a tempo parcial
O contrato a tempo parcial é aquel que se concerta para realizar unha xornada laboral inferior á xornada de traballo dun traballador/á tempo completo.
Os traballadores/as con contrato a tempo parcial que presten os seus servizos en quenda de noite, sen prexuízo do plus de nocturnidade previsto no art. 42 deste convenio, percibirán unha retribución do 8% do salario base en concepto de plus voluntario.
Os traballadores/as con contrato a tempo parcial de carácter indefinido, poderán realizar horas complementarias en adición ás horas ordinarias pactadas no seu contrato de traballo. A súa realización terá como tope máximo o 60% das pactadas no contrato, non podendo exceder do límite legalmente establecido.
Os traballadores/as con contrato a tempo parcial que presten os seus servizos na quenda de noite fixo, terán dereito, cando a xornada coincida cun domingo, á percepción dun plus do 25% sobre o salario base.
Contrato eventual de duración determinada por circunstancias de mercado, por acumulación de tarefas ou exceso de pedidos
Estes contratos, regulados no artigo 15.1b do Estatuto dos Traballadores terán a duración máxima recollida no Convenio Colectivo Sectorial do Metal da provincia de Pontevedra.
Contrato de obra ou servizo
Este contrato ten por obxecto a contratación dunha obra ou servizo determinado con autonomía e substantividade propia, dentro da actividade normal da empresa.
Contrato temporal
Polo que respecta á mobilidade interna, cando haxa a posibilidade de alongar a duración dun contrato temporal, por parte da Empresa farase todo o posible para que dentro dos prazos legais, isto lévese a termo.
Artigo 20º.- Formación.
A empresa considera a formación como un dos elementos chaves na súa estratexia de desenvolvemento e consolidación dos próximos anos, xa que ten como obxectivo o perfeccionamento profesional do conxunto do persoal e a súa adaptación ós continuos cambios tecnolóxicos e organizativos.
Os cursos, dos que a asistencia é  voluntaria, de se realizaren fóra da xornada laboral terán un complemento en concepto de axuda de custo polo importe indicado no anexo correspondente. Para percibir este importe será necesaria a confirmación da asistencia mediante control de sinaturas establecido no Procedemento de Formación. Cando a formación se realice a continuación da quenda e non exceda ½ hora, o valor total a percibir pola axuda de custo será o indicado no anexo correspondente.
Os cursos de formación establecidos pola empresa serán tidos en conta a efectos das promocións profesionais internas. Crearase unha comisión de seguimento da formación, integrada por un membro de cada sección sindical con representación no Comité, e outros tantos por parte da Empresa. Esta comisión coñecerá  o procedemento e plan de formación.
Trimestralmente a Empresa proporcionará á RLT información do grao de cumprimento do devandito plan.
Artigo 21º.- Empresas de traballo temporal.
A contratación de traballadores para a sua posta a disposición, realizarase únicamente nos casos de substitución de persoal da empresa en situación de IT, permisos, vacacións, absentismo laboral, reducción de xornada, e polas variacións de volumes do sistema DOUS e no sistema UN para o posto de unión-banqueta.
Artigo 22º.- Subrogación de empresa auxiliar e contratos.
No relativo á subrogación de empresas auxiliares, a Empresa estará ó disposto nos  artigos 42 e 44 do Estatuto dos Traballadores.
Artigo 23º.- Preaviso finalización de contrato.
A empresa notificará o cesamento ó traballador/a por escrito con 15 días de antelación á data de finalización nos contratos de duración superior ou igual a 6 meses. Por cada día de non preaviso, a empresa aboará o salario diario correspondente.
Os traballadores/as que voluntariamente desexen abandonar a empresa, están obrigados a notificalo á mesma, cumprindo os seguintes prazos:
Técnicos/as: 30 días
Operarios/as e administrativos/as: 15 días.
O incumprimento dos devanditos prazos por parte do traballador/a dará lugar a que a empresa deduza da súa liquidación e liquidación, un día de salario por cada día de falta de preaviso.
Aínda que o traballador/a asinase a liquidación, non perderá o dereito a percibir o que a Empresa teña que aboar en concepto de revisións, atrasos, ou calquera outro tipo de variación na retribución que corresponda ó tempo en que o traballador/a prestou os seus servizos.
Cando finalice un contrato, o traballador/a quedará finiquitado/a nun prazo máximo de 5 días naturais.
Artigo 24º.- Indemnización de contratos non indefinidos.
A empresa aboará ós traballadores/as con contratos non indefinidos, en concepto de indemnización, unha compensación de eventualidade equivalente ó importe de 20 días de salario por ano traballado. Esta indemnización será percibida polo traballador/a cando finalice o seu contrato eventual, aínda que cese voluntariamente ou fose despedido.
 
CAPÍTULO V.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
Artigo 25º.- Grupos e niveis profesionais.
Todos os traballadores/as afectados por este Convenio serán adscritos a un determinado grupo profesional. Para realizar esta distribución de grupos e niveis, estarase ó disposto no Convenio Provincial do Metal da provincia de Pontevedra.
Os traballadores que se incorporen a empresa para cubrir postos de traballo de producción e loxística farano na categoría de Peón por un tempo máximo de doce meses, con garantía de continuidade na contratación durante dito prazo, que realizarase preferentemente de forma continuada.
CAPÍTULO VI.- MOBILIDADE FUNCIONAL
Artigo 26º.- Mobilidade funcional.
Con suxeición ás regras e requisitos do artigo 39 do Estatuto dos Traballadores, o cambio de posto de traballo na empresa debe estar presidido polos criterios de polivalencia e participación do Comité de Empresa.
Polo que respecta á polivalencia, a esixencia de que o traballador/a poida desempeñar unha pluralidade de funcións, correspondentes a distintos postos de traballo dentro do mesmo grupo profesional, considérase un elemento da máxima transcendencia na formación profesional e adaptabilidade do persoal, e na resposta ás esixencias da produción. Nesta liña, o cambio de funcións pode repercutir na consecución de perfís máis polivalentes.
Sendo unha cuestión de interese común de empresa e traballadores/as, o Comité de Empresa debe ser informado por escrito e, cunha antelación de polo menos cinco días, de todos os cambios de posto de traballo que impliquen unha alteración substancial dos labores anteriormente desempeñados, a fin de que poida ser oído pola Dirección da Empresa antes da posta en práctica da mobilidade funcional.
A efectos salariais, haberá que aterse ás consecuencias previstas no Convenio, tanto individuais como colectivas.
 
CAPÍTULO VII.- EXCEDENCIAS
Artigo 27º.- Excedencia por coidado de fillos/as e familiares.
Os traballadores/as terán dereito a un período de excedencia non superior a 3 anos para atender ó coidado de cada fillo/a, tanto cando o sexa por natureza como por adopción, ou nos supostos de acollemento, tanto permanente como pre-adoptivo, a contar desde a data de nacemento ou no seu caso de resolución xudicial administrativa.
Tamén terán dereito a un período de excedencia non superior a 2 anos, para atender ó coidado dun familiar, ata o segundo grao de consanguinidade ou afinidade, que por razóns de idade, accidente ou enfermidade non poida valerse  por si mesmo, e non desempeñe actividade retribuída.
Dita excedencia constitúe un dereito individual dos traballadores, homes ou mulleres. No entanto se 2 ou máis traballadores/as da empresa xerasen este dereito polo mesmo suxeito causante, a Dirección poderá limitar o seu exercicio simultáneo por razóns xustificadas de funcionamento da empresa.
Cando un novo suxeito causante dese dereito a un novo período de excedencia, o inicio da mesma dará  fin ó que, no seu caso, viñese gozando.
O período en que o traballador/a permaneza en situación de excedencia conforme o establecido neste artigo será  computable a efectos de antigüidade e o traballador/a durante o primeiro ano terá dereito á reserva do seu posto de traballo.
Artigo 28º.- Excedencia voluntaria.
Os traballadores/as con polo menos unha antigüidade na empresa dun ano, teñen dereito a que se lles recoñeza a posibilidade de situarse en excedencia voluntaria por un prazo non menor a catro meses e non maior a cinco anos. Este dereito só poderá  ser exercitado outra vez polo mesmo traballador/a se transcorreron  catro anos desde o final da anterior excedencia.
A petición de excedencia será  formulada por escrito e presentada á Dirección cun mes de antelación, como mínimo, á data na que se necesite, e a empresa dará  acuse de recibo da súa solicitude.
A concesión da excedencia por parte da Dirección, efectuarase tamén en comunicación escrita.
A incorporación ó posto de traballo deberá ser notificada polos traballadores/as cun mes de antelación á data de finalización do goce da excedencia. A notificación farase por escrito.
Notificada a incorporación nas condicións indicadas, o traballador/a será admitido nas mesmas condicións que rexían no momento do inicio da excedencia.
 
CAPÍTULO VIII.- SEGURIDADE, HIXIENE E SAÚDE LABORAL
Artigo 29º.- Seguridade e Saúde laboral.
En orde á designación dos Servizos de Prevención, Delegados/as de Prevención e Comité de Seguridade e Saúde, estarase ó disposto na Lei 31/1995, de 8 de novembro.
Os traballadores/as afectados por este convenio están obrigados a respectar todas as normas internas relativas á prevención de riscos laborais, recomendación das fichas de risco de cada posto de traballo, e, en todo caso, a respectar sempre a norma de non fumar dentro das instalacións de ADG, excepto nas áreas de descanso exteriores habilitadas para iso.
A Dirección garantirá a todos os traballadores/as unha formación teórica e práctica en materia preventiva, suficiente e adecuada, tanto no momento da súa contratación, calquera que sexa a modalidade ou duración desta, como cando se produzan cambios nas funcións que desempeñe ou se introduzan novas tecnoloxías ou cambios nos equipos de traballo.
A formación deberá estar centrada especificamente no posto de traballo ou función de cada traballador/a, adaptarse á evolución dos riscos e á aparición doutros novos e repetirse periodicamente, se fose necesario.
A formación a que se refire o punto anterior deberá impartirse, sempre que sexa posible, dentro da xornada de traballo ou, na súa falta, noutras horas, pero con desconto naquela do tempo investido na mesma.
A formación poderá ser impartida pola empresa mediante medios propios ou concertándoa con servizos alleos, e o seu custo non recaerá en ningún caso sobre os traballadores/as.
A empresa facilitará taquillas e vestiarios a todos os traballadores/as de empresas alleas, que presten servizos a esta, dentro das súas instalacións.
A empresa comprométese a estudar a interacción do traballador/a cos medios, ferramentas e máquinas, rexéndose polos principios de ergonomía, para que se poidan adaptar o máximo posible ás características físicas do traballador/a.
Os equipos de protección individual proporcionaranse ó traballador/a con a maior celeridade posible, ante calquera cambio que así o requira.
A empresa informará ós Delegados/as de Prevención, nas reunións mensuais do Comité de Seguridade e Saúde, da introdución de novas tecnoloxías e posibles cambios.
No caso de que os Delegados/as de Prevención necesitasen horas adicionais para unha formación específica, se esgotasen xa as horas sindicais que lles corresponden mensualmente para desempeñar a súa función, a empresa adquire o compromiso de non pór obxección á súa concesión, previa solicitude.
Artigo 30º.- Vixilancia da saúde e recoñecemento médico.
1).-A empresa garantirá a todos os traballadores/as a vixilancia e protección da súa saúde en relación  ó posto de traballo que desempeñen. Esta vixilancia deberase ater ó cumprimento do artigo 22 da LPRL e ó cumprimento do artigo 37.3 do RSP do Real Decreto 39/1997 no referente á vixilancia da saúde en intervalos periódicos.
As probas analíticas que se fagan no servizo médico da empresa realizaranse ó comezo da quenda da mañá.
O recoñecemento consistirá, como mínimo, en audiometría, control de vista, análise de sangue e ouriños, espirometría e exploración clínica que deberá facerse no prazo dun ano.
O recoñecemento médico farase de acordo ós protocolos específicos establecidos polo Ministerio de Sanidade.
O recoñecemento farase anualmente e tratando de coincidir coa data do ano anterior.
Para iso, sen prexuízo doutras medidas, garantirase ós traballadores/as a vixilancia periódica do seu estado de saúde en función dos riscos inherentes ó traballo. Cando non coincida o horario do recoñecemento médico coa quenda do traballador/a, compensaránselle as horas investidas no mesmo, nas xornadas laborais dese mesmo día.
En materia de asistencia a Mutua de Accidentes, os partes a tal fin seráan efectuados polos membros do Servizo Médico (médico, ATS e Fisioterapeuta). Na sua ausencia a expedición do parte de asistencia corresponderá ós supervisores.
O traballador terá dereito a pedir diagnóstico escrito ó médico de empresa e a solicitar o parte de asistencia á Mutua, segundo o acordo celebrado o día 11 de Marzo de 2008.
Mutua de accidentes de traballo.
2).-A representación unitaria dos traballadores/as, no caso de detectar deficiente cumprimento das funcións derivadas da súa condición de entidade colaboradora na protección das continxencias profesionais por parte da MATEP que concertase a súa empresa, poderá  remitir informe motivado á comisión paritaria do convenio, previa comunicación á empresa. Tras a análise das circunstancias concorrentes, e agás que o informe resulte infundado, dita comisión dirixirase á mutua facéndolle a correspondente advertencia. De persistir a situación, no exercicio seguinte á advertencia, a representación unitaria poderá decidir motivadamente o rexeitamento da mutua afectada, salvando sempre o dereito da empresa de optar por calquera outra mutua.
Artigo 31º.- Risco grave e inminente.
Conforme ó establecido nos artigos 19 do Estatuto dos Traballadores e 21 da Lei de Prevención de Riscos Laborais.
Artigo 32º.- Protección  á maternidade.
No caso de embarazo estarase ó disposto nas seguintes normas:
A avaliación dos riscos ós que se refire o artigo 16 da Lei de Prevención de Riscos Laborais, deberá comprender a determinación da natureza, o grao e a duración da exposición das traballadoras, en situación de embarazo ou parto recente, a axentes, procedementos ou condicións de traballo que poidan influír negativamente na saúde das traballadoras ou do feto, en calquera actividade susceptible de presentar un risco específico. Se os resultados da avaliación revelasen un risco para a seguridade e saúde, ou unha posible repercusión sobre o embarazo ou lactación das citadas traballadoras, a empresa adoptará as medidas necesarias para evitar a exposición ó devandito risco, a través dunha adaptación das condicións ou do tempo de traballo da traballadora afectada. Ditas medidas incluirán, cando resulte necesario, a non realización de traballo nocturno ou de traballo a quendas.
Cando a adaptación das condicións ou do tempo de traballo non resultase posible ou, a pesar de tal adaptación, as condicións dun posto de traballo puidesen influír negativamente na saúde da traballadora embarazada ou do feto, e así o certifiquen os servizos médicos do Instituto Nacional da Seguridade Social ou da Mutua, co informe do médico/a de o Servizo Nacional da Saúde que asista facultativamente á traballadora, esta deberá desempeñar un posto de traballo ou función diferente e compatible ó seu estado. O empresario deberá determinar, previa consulta cos representantes dos traballadores/as, a relación de postos de traballo exentos de riscos a estes efectos. O cambio de posto de traballo ou función levarase a cabo de conformidade coas normas e criterios que se apliquen nos supostos de mobilidade funcional, e terá efectos ata o momento no que o estado de saúde da traballadora permita a súa reincorporación ó anterior posto. No caso de que, aínda aplicando as normas sinaladas no parágrafo anterior, non existise posto de traballo ou función compatible, a traballadora poderá ser destinada a un posto non correspondente ó seu encadramento profesional, aínda que conservará o dereito ó conxunto das retribucións do seu posto de orixe, ou ben acollerse ó artigo 48.4 do ET, suspensión con reserva do posto de traballo. Neste caso a empresa complementará ata o 100% a base reguladora da prestación.
O disposto no apartado anterior será  tamén de aplicación durante o período de lactación, se as condicións de traballo puidesen influír negativamente na saúde da muller ou do fillo/a e así o certificase o médico/a que, no Réxime da Seguridade Social aplicable, asista facultativamente á traballadora.
As traballadoras, por lactación dun fillo/a menor de nove meses, terán dereito a unha hora de ausencia do traballo, que poderán dividir en dúas fraccións. A muller, por vontade propia, poderá substituír este dereito por unha redución da súa xornada nunha hora, ou poderá optar polo goce dun permiso equivalente en días, que se corresponda co número de horas que lle pertenzan.
Facilitarase roupa adecuada á  traballadora no momento en que se coñeza a situación de embarazo.
Artigo 33º.- Pezas de traballo.
A dirección dotará ó seu persoal das adecuadas pezas de traballo.
O persoal de MOD e o de MOI que dea servizo directo á produción, recibirá como mínimo dous equipos completos, consistentes en: 2 pantalóns, 2 camisetas, 2 camisas, 2 cazadoras e 1 par de botas ou zapatos de seguridade cada ano e un chaleco de abrigo cada dous anos.
A todo o persoal de loxística entregaraselle roupa de abrigo e chuvia necesaria no mes de Setembro de cada ano.
O persoal administrativo e técnico recibirá dúas batas cada ano ou unha bata e un polo. O seu uso será obrigatorio para a estancia dentro da área de planta do taller. Se devanditos traballadores/as tivesen que realizar algún labor no taller que así o requira, serán provistos de botas ou zapatos de seguridade. Estes equipos serán entregados por unha soa vez no primeiro trimestre do ano natural e ó comezo da contratación. 
Artigo 34º.- Drogodependencia.
O consumo de drogas legais e ilegais implica problemas de saúde, con repercusións individuais e colectivas. Enténdese por tanto conveniente incluír neste convenio o seguinte plan integral, reinsertivo, de asistencia e non sancionador:
• Reinsertivo.- O obxecto fundamental de toda acción é devolver a saúde á persoa e facilitar a reincorporación do persoal ó seu posto de traballo.
• Asistencia.- Facilitarase o tempo necesario (non retribuído) para seguir o tratamento a toda persoa que o solicite voluntariamente.
• Non sancionador.- O persoal que se acolla a un programa de tratamento non poderá ser obxecto de sanción ou despedimento e asegúrase  a súa reincorporación ó seu posto de traballo.
Artigo 35º.- Lesións permanentes non invalidantes.
Corresponde ó INSS verificar a existencia de lesións, mutilacións ou deformidades de carácter permanente, causadas por accidente de traballo ou enfermidade profesional que, sen incidir negativamente na capacidade laboral do accidentado/a, impliquen unha diminución ou alteración da integridade física do traballador/a, e recoñecer o dereito dos mesmos ás prestacións correspondentes.
Este tipo de lesións atópanse enumeradas nun baremo de indemnizacións por lesións, mutilacións e deformacións de carácter permanente non invalidantes (Baremo OM 16-1-1991).
Corresponde ós equipos de valoración de incapacidades examinar a situación de incapacidade para o traballo, e formular ó Director Provincial do INSS os ditames-proposta sobre diminución ou alteración da integridade física do traballador/a por estas lesións.
Artigo 36º.- Pantallas de visualización.
A empresa deberá organizar a actividade do persoal, de forma que o traballo diario na pantalla se interrompa periodicamente por medio de pausas ou cambios de actividade, que reduzan o tempo de traballo ante as pantallas.
A organización das tarefas debe permitir un repouso periódico dos mecanismos de  acomodación e converxencia dos ollos, así como o dos músculos.
Dispositivos correctores especiais
Por dispositivos correctores especiais debe entenderse aqueles dispositivos correctores de visión (normalmente lentes) que sexan prescritos nos exames de saúde polo médico/a responsable dos mesmos, co fin de poder traballar ás distancias requiridas, especialmente no posto de traballo equipado con pantalla de visualización. Entre os traballadores/as que necesiten dispositivos correctores especiais poden atoparse os que xa viñan utilizando lentes ou lentes de contacto.
De acordo co apartado 3 do artigo 4 do RD 488/1997 de 14 de abril, os dispositivos correctores especiais, prescritos para o traballador/a en pantallas de visualización no recoñecemento médico da empresa, serán custeados polo empresario.
Artigo 37º.- Acoso.
a) Acoso sexual.
Recoñécese ós traballadores/as o dereito ó respecto da súa intimidade e á consideración debida á súa dignidade, comprendida a protección fronte a ofensas verbais ou físicas de natureza sexual. Considérase  acoso sexual a situación na que se produce calquera comportamento verbal, non verbal ou físico non desexado de índole sexual, co propósito ou o efecto de atentar contra a dignidade dunha persoa, en particular cando se crea unha contorna intimidatoria, hostil, degradante, humillante ou ofensiva. O acoso sexual considérase discriminación por razón de sexo e, por tanto, prohíbese. O rexeitamento de tal comportamento por parte dunha persoa, ou a súa submisión ó mesmo, non poderán utilizarse para tomar unha decisión que lle afecte.
b) Acoso moral no ámbito laboral.
Terán a consideración de faltas graves ou moi graves os malos tratos de palabra e obra, a falta de respecto á intimidade e consideración debida á dignidade, as ofensas verbais ou físicas sobre calquera traballador/a de a empresa.
Estes supostos, en caso de ser exercidos desde posicións de superioridade xerárquica e aquelas que sexan exercidas sobre persoas con contrato non indefinido, consideraranse, en todo caso, como falta moi grave e como abuso de autoridade sancionable, coa inhabilitación para o exercicio de funcións e mando ou cargo de responsabilidade das persoas que o efectuasen.
No entanto, a todo o reflectido nos parágrafos anteriores, a empresa estará sempre ó disposto na lexislación vixente, debido a que continuamente se publican novas modificacións respecto diso.
Artigo 38º.- Capacidade diminuída.
A empresa ten a obriga de protexer ós traballadores/as  especialmente sensibles, adoptando todas as medidas que sexan necesarias para esta finalidade.
Todos aqueles traballadores/as que por accidente de traballo, enfermidade profesional ou común, ou alta por melloría, padezan unha redución das súas facultades físicas ou intelectuais, ou unha capacidade diminuída, ocuparán postos de traballo aptos na empresa, debendo estar adaptados en función das capacidades e circunstancias do traballador/a afectado. Estas adecuacións de postos de traballo exentos de riscos deberán estudarse persoalmente caso a caso, dependendo das distintas lesións ou minusvalías. Estes estudos só poderá realizalos o Servizo Responsable de Vixilancia da Saúde, os médicos/as do INSS capacitados legalmente para iso, e coa colaboración do Comité de Seguridade e Saúde.
Mobilidade de posto de traballo (LGSS 1994 art. 133; OM 09-05-1962 art. 45; OM 08.04.1964)
Se como consecuencia do recoñecemento médico do traballador/a, evidenciárase algún síntoma de enfermidade profesional que non constitúa incapacidade temporal, pero da que a progresión ou recaída sexa posible evitar mediante o traslado a outro posto de traballo exento de risco, levarase a cabo.
Se a xuízo da empresa e previo informe da Inspección non fose posible a mobilidade a un posto sen risco, o traballador/a terá a opción de causar baixa na Empresa cunha indemnización equivalente a 45 días de salario por ano traballado. No referente a esta indemnización, a nivel de IRPF estarase ó disposto pola lei no momento en que se produza a situación.
Artigo 39º.- Medio ambiente.
As partes asinantes deste convenio consideran necesario que a Empresa actúe de forma responsable e respectuosa co medio ambiente, prestando atención a súa defensa e protección. A empresa informará no comité de seguridade e saúde das actuacións que se realicen en temas de medio ambiente e os delegados/as de prevención poderán asistir ás auditorías ambientais internas.
CAPÍTULO IX.- PERCEPCIÓNS ECONÓMICAS
Artigo 40º.- Salarios.
As taboas salariais para o ano 2014son as reflectidas no ANEXO lll e incluen un incremento para todalas categorías e niveis profesionais dun 0,7% sobre as taboas salariais do ano 2013, salvo en canto a categoría de Peón, cuxo incremento será únicamente o correspondente ó IPC do ano 2013 (0,3%). As taboas salariais para o ano 2015 terán un incremento igual ó IPC real do ano 2014 máis un 0,7%.
Con independencia dos incrementos mencionados establecese unha paga única de 800 € a percibir da seguinte maneira:
  1. Un importe fixo de 480€ anuais que se percibirán de forma prorrateada en doce pagos mensuais.
  2. Un importe variable de 320€ anuais que se percibirán no mes de Setembro de cada ano, devengandose de acordo co establecido seguidamente.
O devengo desta paga variable determinarase en cómputo mensual, sempre que de forma individual se alcance o 100% de presencia en planta, contabilizando como tal os descansos da quenda de noite e os xerados por compensación de horas extraordinarias, licenzas por matrimonio, nacemento de fillos, permisos de maternidade e paternidade, lactancia, horas sindicais e casos de citación xudicial. O período de devendo desta paga variable establecese nun período de tempo comprendido entre os meses de Setembro a Xullo da cada ano.
Artigo 41º.- Conceptos salariais.
Considérase salario a totalidade das percepcións económicas dos traballadores/as, en diñeiro ou en especie, pola prestación profesional dos servizos laborais por conta allea.
As percepcións económicas en diñeiro que neste Convenio se reflicten, enténdense en todo momento como percepcións brutas.
Pagas extraordinarias
Existirán dúas pagas extraordinarias de remuneración semestral que se aboarán, unha en xullo e outra en decembro.
O persoal que preste os seus servizos en xornada reducida ou a tempo parcial percibirá as devanditas gratificacións extraordinarias no importe correspondente ó tempo efectivamente traballado.
Salario Base
Todos os traballadores/as afectados por este convenio, percibirán en concepto de Salario Base o valor establecido para cada categoría ou nivel profesional no ANEXO III. Distribúese en 14 pagas.
Incentivo á produción
O valor deste incentivo é o indicado no ANEXO III para as categorías profesionais que se indican. A súa percepción está supeditada á MOD, ó colectivo de mantemento e calidade fabricación ou á MOI con desempeño de incidencia directa na montaxe-fabricación como é o caso de carretilleiros/as, aprovisionadores/as de almacén.
Plus transporte
Todo o persoal percibirá “por día efectivamente traballado” en concepto de plus de transporte, a cantidade que se reflicte no ANEXO III.
Artigo 42º.- Traballo nocturno.
Considerarase traballo nocturno o comprendido entre as 22:00 horas e as 6:00 horas da mañá. Os traballadores/as que teñan dereito a percibir suplemento de nocturnidade, percibirán unha bonificación do 25% sobre o Salario Base que figura na táboa base do ANEXO III.
Artigo 43º.- Baixas por enfermidade común ou accidente de traballo.
A prestación por IT derivada de accidente laboral ou enfermidade profesional, complementarase ata acadar o 100% da base de cotización do mes anterior á data de baixa, desde o primeiro día.
No suposto de IT por enfermidade común ou accidente non laboral con hospitalización, o traballador/a percibirá o complemento, ata acadar o 100% do seu salario, desde o primeiro día da baixa. Para ter dereito a esta mellora, o traballador/a deberá demostrar documental e fidedignamente ante a empresa o internamento nun centro hospitalario.
No suposto de IT por enfermidade común ou accidente non laboral, o traballador/a percibirá, desde o 4º día da baixa, o complemento ata acadar o 75% da Base Reguladora correspondente.
Artigo 44º.- Desprazamentos.
Cando, por necesidades da empresa, o traballador/a tivese que realizar un desprazamento ou viaxe, terá  dereito ó establecido nas condicións da normativa interna do grupo Faurecia e, en todo caso, se o desprazamento o realizase co seu vehículo propio, o traballador/a recibirá a compensación establecida polo Grupo en cada momento, durante a vixencia deste convenio. Para os demais desprazamentos, estarase á normativa do grupo Faurecia.
Artigo 45º.- Pago do salario.
A liquidación mensual de retribucións determinarase en base a mensualidades de 30 días para todo o persoal, tanto do taller como das oficinas. Todas as percepcións, excepto as de vencemento superior ó mes, aboaranse mensualmente por períodos vencidos, e dentro dos cinco primeiros días naturais do mes seguinte á súa remuneración.
CAPÍTULO X.- DISPOSICIÓNS VARIAS
Artigo 46º.- Seguro Colectivo.
A empresa concertará un seguro colectivo de Accidentes, con primas íntegras ó seu cargo, durante a vixencia deste convenio, mediante póliza que cubra as seguintes indemnizacións:
• Accidente laboral ou común con resultado de Incapacidade Permanente Total: 40.000.-euros
• Accidente Laboral ou común con resultado de morte, Incapacidade Absoluta ou Gran Invalidez: 40.000.-euros.
A repercusión na cobertura da póliza pola diferenza do incremento que se produce, entenderase con efectos a partir de 30 días despois da sinatura deste convenio. Para o persoal de nova incorporación, a póliza de seguros establecida no presente artigo deberá concertarse no prazo dun mes, a partir da contratación do traballador/a. O traballador/a facilitará o nome e apelidos da persoa beneficiaria.
Artigo 47º.- Fondo Social de préstamos.
Crearase un fondo social de préstamos durante a vixencia deste convenio para o persoal de ADG, que ascenderá  á contía total de 36.000 euros e que percibirá o xuro legal do diñeiro que fixe o Banco Europeo, e destinarase con preferencia á compra ou reforma da vivenda habitual.
Tamén poderán acceder a este fondo os traballadores de ADG que teñan que recibir un tratamento médico de máis dunha semana de duración ou aqueles que teñan un familiar de primeiro grao que teñan que recibir un tratamento médico de máis dunha semana de duración fóra da Comunidade Autónoma de Galicia, a excepción de que o familiar afectado de primeiro grao sexa un fillo ou filla, nese caso a limitación xeográfica será fóra da provincia de Pontevedra.
Así mesmo poderán acceder a este fondo social aqueles traballadores que acrediten ter un familiar de primeiro grao ó que se lle recoñeceu polos organismos da Xunta de Galicia a condición de “persoa dependente”.
Nomearase unha Comisión Xestora integrada por un representante de cada sección sindical, e un representante da Dirección. A devandita comisión terá a potestade de administrar o Fondo e para ese efecto elaborará criterios a aplicar para a concesión dos préstamos, e a forma-prazos de devolución.
Cada préstamo deberá estar documentado cun contrato de préstamo, quedando ligado á existencia de relación laboral entre ADG e a persoa que o recibe.
Artigo 48º.- Desconto cliente.
A Empresa asume o compromiso de dirixirse ó cliente, coa finalidade de obter prezos especiais para os traballadores/as para a compra de vehículos fabricados por este.
CAPÍTULO XI.- RÉXIME DISCIPLINARIO
Artigo 49º.- Código de conduta.
O presente Acordo sobre código de conduta laboral ten por obxecto o mantemento do ambiente laboral respectuoso coa normal convivencia, ordenación técnica e organización da empresa, así como a garantía e defensa dos dereitos e lexítimos intereses dos traballadores/as e empresarios/as.
A dirección da empresa poderá sancionar as accións ou omisións culpables dos traballadores/as, que supoñan un incumprimento contractual dos seus deberes laborais, de acordo coa gradación de faltas que se establecen nos artigos seguintes.
Corresponde á Dirección da empresa, en uso da facultade de dirección, impor sancións nos termos estipulados no presente acordo.
A sanción das faltas requirirá  comunicación escrita ó traballador/a, facendo constar a data e os feitos que a motivaron. Ó mesmo tempo a Dirección dará conta á RLT de toda sanción por falta grave ou moi grave que se impoña.
Imposta a sanción, o seu cumprimento temporal poderá dilatarse ata 60 días despois da data da súa imposición.
Artigo 50º.- Gradación das faltas.
Toda falta cometida polos traballadores/as clasificarase, en atención á súa transcendencia ou intención, en: leve, grave ou moi grave.
Artigo 51º. Faltas leves.
Consideraranse faltas leves as seguintes:
a) A impuntualidade non xustificada na entrada ou saída do traballo de ata tres ocasións nun período dun mes.
b) A inasistencia inxustificada dun día ó traballo no período dun mes.
c) Non notificar con carácter previo, ou no seu caso, dentro das 24 horas seguintes, a inasistencia ó traballo, salvo que se probe a imposibilidade de podelo facer.
d) O abandono do servizo, ou do posto de traballo, sen causa xustificada por períodos breves de tempo, se como consecuencia diso se ocasionase prexuízo dalgunha consideración nas persoas ou nas cousas.
e) As deterioracións leves na conservación ou no mantemento dos equipos e material de traballo dos que se fose responsable, a condición de que exista intencionalidade por parte do traballador/a na devandita deterioración.
f) A desatención ou falta de corrección no trato cos clientes ou provedores da empresa.
g) Non comunicarlle á empresa os cambios de residencia ou domicilio, sempre que estes poidan ocasionar algún tipo de conflito ou prexuízo á mesma.
h) Non comunicar coa puntualidade debida os cambios experimentados na familia do traballador/a que teñan incidencia na Seguridade Social ou na Administración Tributaria.
i) Todas aquelas faltas que supoñan incumprimento de prescricións, ordes ou mandatos dun superior/a no exercicio regular das súas funcións, que non comporten prexuízos ou riscos para as persoas ou as cousas.
j) A inasistencia ós cursos de formación teórica ou práctica, dentro da xornada ordinaria de traballo, sen a debida xustificación.
k) Discutir cos compañeiros/as, cos clientes ou provedores, dentro da xornada de traballo.
Art. 52º.- Faltas graves.
Consideraranse faltas graves as seguintes:
a) A impuntualidade non xustificada na entrada ou na saída do traballo en máis de tres ocasiones no período dun mes.
b) A inasistencia non xustificada ó traballo de dous a catro días, durante o período dun mes.
Bastará unha soa falta cando esta afectase a substitución dun compañeiro/a ou se, como consecuencia da inasistencia, se ocasionase prexuízo dalgunha consideración  á empresa.
c) O falseamento ou omisión maliciosa dos datos que tivesen incidencia tributaria ou na Seguridade Social.
d) Entregarse a xogos ou distraccións de calquera índole durante a xornada de traballo, de maneira reiterada e causando, con iso, un prexuízo ó desenvolvemento laboral.
e) A desobediencia ás ordes ou mandatos das persoas de quen se depende organicamente no exercicio regular das súas funcións, sempre que iso ocasione ou teña unha transcendencia grave para as persoas ou as cousas.
f) A falta de aseo e limpeza persoal que produza queixas xustificadas dos compañeiros de traballo, e sempre que previamente mediase a oportuna advertencia por parte da empresa.
g) Suplantar a outro traballador/a, alterando os rexistros e controis de entrada ou saída ó traballo.
h) A neglixencia ou desidia no traballo que afecte á boa marcha do mesmo, sempre que diso non se derive prexuízo grave para as persoas ou as cousas.
i) A realización, sen previo consentimento da empresa, de traballos particulares durante a xornada de traballo, así como o emprego para uso propio ou alleo dos útiles, ferramentas, maquinaria ou vehículos da empresa, mesmo fóra da xornada de traballo.
j) A reincidencia na comisión de falta leve (excluída a puntualidade) aínda que sexa de distinta natureza, dentro dun trimestre e mediando sanción.
k) Calquera atentado contra a liberdade sexual dos traballadores/as que se manifeste en ofensas verbais ou físicas, falta de respecto á intimidade ou a dignidade das persoas.
l) A embriaguez ou o estado derivado do consumo de drogas durante o traballo.
m) Fumar en calquera das zonas da planta, excepto as habilitadas ó efecto no exterior.
Art. 53º.- Faltas moi graves.
Consideraranse faltas moi graves as seguintes:
a) A impuntualidade non xustificada na entrada ou na saída do traballo en máis de dez ocasións durante o período dun mes, ou ben máis de vinte nun ano.
b) A inasistencia inxustificada ó traballo durante tres días consecutivos ou cinco alternos nun período dun mes.
c) A fraude, deslealdade ou abuso de confianza nas xestións encomendadas, e o furto ou roubo, tanto ós seus compañeiros/as de traballo como á empresa, ou a calquera outra persoa, dentro das dependencias da empresa, ou durante o traballo en calquera outro lugar.
d) A simulación de enfermidade ou accidente. Entenderase que existe infracción laboral cando, atopándose de baixa o traballador/a por calquera das causas sinaladas, realice traballos de calquera índole por conta propia ou allea. Tamén terá  a consideración de falta moi grave toda manipulación efectuada para prolongar a baixa por accidente ou enfermidade.
e) O abandono do servizo, ou posto de traballo, sen causa xustificada aínda por breve tempo, se, a consecuencia do mesmo, se ocasionase un prexuízo considerable á empresa ou ós compañeiros/as de traballo, puxese en perigo a seguridade, ou fose causa de accidente.
f) O hábito na embriaguez ou o estado derivado do consumo de drogas, se supón alteración nas facultades físicas ou psicolóxicas no desempeño das funcións.
g) O quebrantamento ou violación de segredos de obrigada confidencialidade da empresa.
h) A realización de actividades que impliquen competencia desleal á empresa.
i) A diminución voluntaria e continuada no rendemento do traballo normal ou pactado.
j) Os malos tratos, de palabra ou obra, a falta de respecto e consideración ós seus superiores ou ós familiares destes, así como ós seus compañeiros/as de traballo, provedores e clientes da empresa.
k) A reincidencia en falta grave, aínda que sexa de distinta natureza, sempre que as faltas se cometan no período de dous meses e fosen obxecto de sanción.
l) A desobediencia ás ordes ou mandatos dos seus superiores en calquera materia de traballo, se implicase prexuízo notorio para a empresa ou os seus compañeiros/as de traballo, salvo que sexan debidos ó abuso de autoridade. Terán a consideración de abuso de autoridade, os actos realizados por directivos/as, xefes/as ou mandos intermedios con infracción manifesta deliberada ós preceptos legais, e con prexuízo para o traballador/a.
m) Os atentados contra a liberdade sexual que se produzan aproveitándose dunha posición de superioridade laboral, ou se exerzan sobre persoas especialmente vulnerables pola súa situación persoal ou laboral.
n) O consumo de drogas nas instalacións da empresa.
Artigo 54º.- Réxime de sancións.
As sancións máximas que poderán imporse pola comisión das faltas sinaladas son as seguintes:
a) Por faltas leves: amoestación por escrito.
b) Por faltas graves: amoestación por escrito. Suspensión de emprego e soldo de dous a vinte días.
c) Por faltas moi graves:
- Amoestación por escrito.
- Suspensión de emprego e soldo de vinte e un a sesenta días.
- Despedimento.
Artigo 55º.- Prescrición.
Dependendo da súa gradación, as faltas prescriben ós seguintes días:
- Faltas leves: dez días
- Faltas graves: vinte días
- Faltas moi graves: sesenta días
A prescrición das faltas sinaladas empezará a contar a partir da data en que a empresa tivo coñecemento da súa comisión e, en todo caso, ó seis meses de térense cometido.
CAPÍTULO XII.- XUBILACIÓN
Art. 56º.- Xubilación.
Neste tema estarase ó disposto no vixente convenio do Metal da Provincia de Pontevedra.
CAPÍTULO XIII.- DEREITOS SINDICAIS
Artigo 57º.- Garantías sindicais.
Nesta materia estarase ó previsto na Lei Orgánica de Liberdade Sindical, Estatuto dos Traballadores e demais normas de aplicación.
Artigo 58º.- Reunións do Comité  de empresa.
Cada mes reuniranse o Comité  de empresa e a Dirección da mesma, co obxecto de tratar os asuntos que as partes consideren do seu interese. A empresa estará obrigada a formalizar a devandita reunión o martes da terceira semana de cada mes. En caso de imposibilidade de ambas as dúas partes deberase realizar dentro da mesma semana a menos de que houbese acordo entre as mesmas pero realizala noutra data.
CAPÍTULO XIV.- CONDICIÓNS OBRIGATORIAS
Artigo 59º.- Comisión Paritaria.
Para todo aquilo derivado da aplicación deste convenio, establécese unha comisión paritaria composta por un membro de cada sección sindical con representación no Comité  de Empresa e os mesmos membros en representación da Dirección. Á súa vez, cada unha das partes poderá acudir co asesoramento que estime oportuno. Obrigatoriamente haberá que acudir á Comisión Paritaria previamente a someterse a calquera outra instancia xudicial ou extraxudicial en caso de conflito relativo á interpretación deste convenio.
En caso de discrepancia entre ambas as partes, establécese a obrigatoriedade de acudir ó sistema de mediación establecido no AGA (Acordo Interprofesional Galego sobre procedementos extraxudiciais de solución de conflitos colectivos de traballo). Así mesmo poderá ser acordado polas partes en conflito, o sometemento á arbitraxe do AGA.
Artigo 60º.- Paz laboral.
Durante a vixencia do presente convenio, as partes asinantes comprométense a manter a paz laboral existente, sen que iso impida o exercicio dos dereitos que consideren oportunos. 
 
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS E TRANSITORIAS 
DIPOSICIÓN ADICIONAL PRIMEIRA
Dereito supletorio.
O disposto neste convenio ten carácter prevalente sobre o establecido nos convenios de carácter supletorio deste, tanto en canto na súa estrutura, como en canto ós importes económicos establecidos.
No non previsto neste convenio de empresa, haberá que aterse ó disposto no Convenio Colectivo do Sector do Metal da provincia de Pontevedra, salvo naquelas materias que as partes expresamente exclúan neste convenio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Aquelas cláusulas contractuais individuais que entren en contradición co establecido no artigo sobre ordenación do tempo de traballo, quedarán derrogadas á sinatura deste convenio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCEIRA
A empresa asume a obrigación durante a vixencia do presente convenio de non presentar ningún ERE extintivo de carácter colectivo sen esgotar previamente todas as fórmulas de axuste posibles, previa negociación, por tanto co comité de empresa.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMEIRA
A Dirección da empresa apoiará a construción dunha gardería infantil, para a utilización dos fillos/as dos traballadores/as das empresas instaladas no polígono industrial, onde se atopa emprazada ADG.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA
A empresa e a Representación Legal dos Traballadores comprométense a constituír unha comisión que terá  por obxecto último a redución dos niveis de absentismo.
A empresa e a Representación Legal dos Traballadores comprométense a estudar o establecemento de fórmulas de flexibilidade interna durante a vixencia do presente Convenio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCEIRA
Os traballadores actualmente contratados na categoría de Peón B, cuxos contratos estén vixentes, pasarán a categoría de Peón ata completar os doce meses de duración, e superado dito prazo pasarán a categoría de Especialistas.
 
 

 
 
ANEXO I 
Director
Resp. RRHH
Resp. UAP-2
Resp. FES
 
 
Resp. Calidade
Resp. Finanzas
Loxística
Resp. Servizo Técnico
Resp. UAP-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ANEXO II 
 
 
Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.                                                    Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.
Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.
CÓMPUTO DOS GRAOS DE PARENTESCO
Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. 

 
ASIENTOS DE GALICIA, SA.
Datos Salariais 2014
ANEXO III
 
 
 
 
 
H.EXTRAS.NOCT.
CATEGORÍA
SALARIO BASE
INCENTIVO
NOCTURNIDADE
HORAS
EXTRAS
H. EXTRAS FEST.
ENXEÑEIROS/AS E
LICENCIADOS/AS
2.746,76
 
689,69
 
 
ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A
2.487,68
 
621,92
 
 
XEFE/A TALLER
2.114,09
 
528,52
 
 
ENCARGADO
1.669,37
183,63
417,34
25,46
31,82
CAPATAZ ESPECIALISTAS
1.463,95
161,03
365,99
22,33(*)
27,91(*)
TEC. ORGANIZACIÓN 1ª
1.669,37
 
417,34
 
 
TEC. ORGANIZACIÓN 2ª
1.546,37
 
386,59
 
 
XEFE/A 2ª ADMINISTRATIVO/A
1.913,06
 
478,27
 
 
OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVA/A
1.669,37
 
417,34
 
 
OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO/A
1.546,37
 
386,59
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
1.327,48
 
331,87
 
 
OFICIAL 1ª TALLER
1.546,37
170,10
386,59
23,58
29,48
OFICIAL 2ª TALLER
1.546,37
170,10
386,59
23,58
29,48
ESPECIALISTA
1.383,38
152,17
345,85
21,10
26,37
PEÓN/PEOA
1.314,57
144,60
328,64
20,05
25,06
 
 
 
Outros conceptos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLUS TRANSPORTE/DÍA
5,69
 
 
 
 
PRIMA DE NON ABSENTISMO/MES
27,46
 
 
 
 
AXUDA DE CUSTO FORMACIÓN/DÍA
9,33
 
 
 
 
HORA FORMACIÓN
4,69
 
 
 
 
 Nota: O valor das horas extraordinarias que figuran nesta táboa, non é de aplicación á quenda de noite a tempo parcial, que se rexerá polas fórmulas establecidas en convenio.
(*) Para a categoría profesional de Capataz de Especialistas, a empresa resérvase o dereito de aplicar a fórmula para o cálculo de horas extras que viña aplicando ó día da data.

UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.