WWW.ASIENTOS GALICIA CGT.TK

Licencias


ARTÍCULO 17: PERMISOS RETRIBUIDOS

a) 16 días naturales en caso de matrimonio de trabajador/a, independientemente del sexo de sus componentes.

b) 3 días laborables en caso de nacimiento de hijo/a, adopción y acogimiento.

c) 15 días naturales en caso de fallecimiento de hijo/a o de cónyuge.

d) 5 días naturales en caso de fallecimiento de padres.

e) 3 días naturales en caso de fallecimiento de hermanos/as, nietos/as, abuelos/as, padres políticos, abuelos/as políticos e hijos/as políticos.

 f) 3 días naturales en caso de enfermedad grave, hospitalización o intervención quirurgica sin hospitalización con reposo domiciliario de cónyuge e hijos/as, circunstancia que deberá ser justificada. Este permiso podrá utilizarse durante la existencia del hecho causante, según determinación del trabajador. En este caso será necesario acreditar la fecha del inicio de la licencia y que la hospitalización o el reposo se mantiene en la fecha del disfrute.

g) 2 días naturales en caso de enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario de familiar hasta 2º grado de consanguinidad o afinidad, circunstancia que deberá ser justificada.Este permiso podrá utilizarse durante la existencia del hecho causante, según determinación del trabajador. En este caso será necesario acreditar la fecha de inicio de la licencia y que la hospitalización o el reposo se mantiene en la fecha del disfrute.

h) 1 día natural en el caso de traslado de domicilio habitual.

i) El tiempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas de la Seguridad Social cuando, coincidiendo el horario de trabajo con el de consulta, se prescriba la visita médica por el médico/a de familia, debiendo presentar el trabajador/a el volante justificativo de la referida prescripción médica. En los demás casos hasta el límite de 22 horas por año. También por el tiempo para acompañar a hijos/as menores o familiares de primer grado que tengan reconocida la condición de personas dependiente por la Xunta de Galicia y cónyuge embarazada para la realización de las diferentes pruebas relacionadas con dicho estado, incluyendo estas horas en la misma bolsa de 22 horas.

j) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. Cuando conste en una norma legal convencional un período determinado, se estará a lo que disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

k) 1 día natural en caso de matrimonio de hijos/as, hermanos/as.

l) 1 día natural en caso de fallecimiento de tíos/as, en grado de consanguinidad con eel trabajador.

En el supuesto f) al trabajador/a que precisase desplazarse a más de 150 Km. se le concederá 1 día natural más.

En los supuestos d), e) y f) al trabajador/a que precisase desplazarse fuera de Galicia se le concederán 2 días naturales más.

En el caso de necesidad, previo aviso y justificación, la Empresa podrá conceder un permiso sin retribuir, de una duración máxima de 10 días naturales, por razón de desplazamiento en caso de enfermedad grave de parientes hasta segundo grado de consanguinidad.

Todo lo expuesto en este artículo será de aplicación para las parejas de hecho fehacientemente acreditadas e inscritas en el Registro Público correspondiente.

Se recogerá en el anexo II de este convenio un cuadro de parentescos.

UGT, CCOO e CGT INFORMAN

Vigo, a 17 de novembro de 2016

As seccións sindicais de UGT, CCOO e CGT queremos informar do acontecido na décimo-sétima reunión de Convenio celebrada onte, 16 de novembro, o cal facemos mediante esta octavilla onde retomamos os puntos da plataforma do Convenio que a seguir describimos:

Artigo 14.- Horarios de Traballo: Neste punto mantémonos no seu redactado para o horario de verán de oficiñas: “O periodo de realización de dito horario será do 15 de xuño ata o 30 de setembro”.

Artigo 15.- Horas extraordinarias: No que se pretende que a Empresa resposte con 48 horas por escrito á solicitude dos traballadores de disfrute das horas de descanso xeradas en horas extras.

Artigo 17.- Permisos retribuídos: A Empresa acepta este punto, ademáis dos xa aceptados anteriormente:

i) O tempo necesario para asistencia a consulta médica especialistas da Seguridade Social cando, coincidindo o horario de traballo co de consulta, se prescriba a visita médica polo médico/a de familia, debendo presentar o traballador/a o volante xustificativo da referida prescrición médica. Nos demais casos ata o límite de 22 horas por ano. Tamén polo tempo para acompañar a fillos/as menores ou familiares de primeiro grao que teñan recoñecida a condición de persoas dependentes pola Xunta de Galicia e cónxuxe embarazada para a realización das diferentes probas relacionadas co devandito estado, incluíndo estas horas na mesma bolsa de 22 horas.

Todos estes casos abranguirán, tamén, á SANIDADE PRIVADA.

Artigo 19.- Contratación temporal e a tempo parcial e Artigo 21.- Empresas de traballo temporal: Sobre este contrato, en principio, non hai acordo porque a Empresa quere que os traballadores a tempo parcial con distribución irregular da xornada de 1100 horas para a quenda do día veñan de luns a sábado, se é preciso, pero polo tipo de contrato pagaría ese hipotético sábado a prezo de hora ordinaria ou complementaria. Esta parte social entende que para poder chegar a un acordo, entre outras cousas, ademáis de limitar a contratación de Etts, tería que pagar un plus que compensase a diferenza entre o prezo de hora extraordinaria e o de hora ordinaria.

Artigo 32.- Maternidade: Este punto aínda está pendente de redacción.

Ademáis, na reunión a Empresa denegou a posibilidade de sentarse na mesa ao delegado da CUT como asesor externo por consideralo “asesor interno”, esta parte social lamenta esta decisión porque aporta o mesmo dentro que fóra.

Logo, o CSI-F conforme como son “novos actores” expoñen que: “se non se lles deixa coñecer toda a documentación e formular propostas nun tempo prudencial para podelas negociar, atoparémonos cunha xudicialización da negociación, que xa se produciu, e que retrasaría con elo a finalización da mesma con o sen acordo.” E a seguir presentaron a súa plataforma.

E, finalmente, a CIG manifesta que non vai ser asinante do Convenio, como anteriormente manifestou a CUT, pero que queren chegar a acordos en materia de saúde laboral e no resto de puntos da plataforma do Convenio.

UGT, CCOO e CGT entenden que o acordo de viabilidade xa está negociado e ratificado pola plantilla e, polo tanto, que é preciso negociar e ratificar en asemblea o articulado restante para rematar o Convenio.